Congres geslaagd!

21 november 2018

Naar jaarlijkse traditie organiseerde JONGCD&V dit weekend (17 november) het nationaal jongerencongres. Brasschaat was deze keer the place to be! Een dag vol boeiende stellingen, onderbouwde argumenten en amendementen, sterke discussies en uiteraard ook de nodige ontspanning.

Conclusie: congres geslaagd!

De stellingen:

GELD

1) GOEDGEKEURD: JONGCD&V wenst een mondiaal kader in te voeren om multinationals die een digitale dienst verlenen in andere landen dan waar ze gevestigd zijn ook een fiscale bijdrage te laten betalen. Indien dit mondiaal kader niet af is eind 2021, wordt een Europees kader ingevoerd, desnoods via versterkte samenwerking. Indien ook Europees geen overeenstemming is bereikt eind 2020, wordt een Belgisch kader ingevoerd.

2) GOEDGEKEURD: JONGCD&V pleit voor de invoering van een duaal belastingsysteem waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen inkomsten komen uit arbeid en vermogen. Dit moet zorgen voor een vereenvoudiging van het systeem, een daling van de lasten op arbeid en een bredere belastbare basis. Het belasten van de reële huurinkomsten (schrapping K.I.) is hier een onderdeel van.

3) GOEDGEKEURD: Voor JONGCD&V is de werkgelegenheidsgraad dé parameter om een succesvol arbeidsbeleid te toetsen. Het is dan ook noodzakelijk om via verschillende hervormingen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, de verhoging van het netto-minimumloon, een versterkt doelgroepenbeleid en actief begeleidingstraject, de Belgische werkgelegenheidsgraad te verhogen naar 75%.

4) GOEDGEKEURD: JONGCD&V pleit voor gerichte investeringen vanuit de overheid in toekomstgerichte domeinen. Het is noodzakelijk om onze kennis van onderwijsinstellingen en werknemers in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

EXTRA) GOEDGEKEURD: JONGCD&V pleit voor onderricht in het middelbaar in financiële en juridische geletterdheid.

GEZIN

1) GOEDGEKEURD: We hervormen de huidige verlofstelsels voor ouderschap tot één korf, waarmee de ouders zelf invulling kunnen geven aan hoe zij als gezin tijd spenderen aan de zorg voor en opvoeding van het kind. Elke ouder dient een minimum op te nemen om de korf volledig te kunnen gebruiken. Het bevallingsverlof en verplicht meeouderverlof van 10 dagen valt hier niet onder.

2) GOEDGEKEURD: Voor JONGCD&V moet de fiscaliteit proportioneel worden toegepast op de verschillende samenlevingsvormen. Lokale en provinciale belastingen en retributies moeten hier rekening mee houden.

3) AFGEKEURD: JONGCD&V wil dat de federale en Vlaamse overheid in haar belastingen rekening houdt met co-ouderschap in haar belastingverminderingen die verband houden met de kosten voor het opvoeden en verzorgen van kinderen.

4) GOEDGEKEURD: JONGCD&V is voorstander van verplichte niet-bindende oriënteringsproeven voor alle hogere onderwijsinrichtingen, uitgezonderd de richtingen waarbij er vandaag een toelatingsproef bestaat.

GEZONDHEID

1) GOEDGEKEURD: JONGCD&V verzet zich tegen een verhoging van de minimumleeftijd om alcohol te drinken. Wel willen we meer en strengere controle en het bestraffen van de overtredingen van verkopers. We zetten extra in op de sensibilisering  rond alcohol. 

JONGCD&V pleit voor een rookverbod op speelterreinen.

JONGCD&V pleit voor begeleide gebruiksruimtes voor drugsverslaafden met als doel om af te kicken.

2) GOEDGEKEURD: JONGCD&V stelt voor om, binnen de vijf jaar na beslissing van verhuur, een eenmalige duurzame renovatiepremie – onder bepaalde voorwaarden qua verhuurtermijn en huurprijs – open te stellen voor verhuurders die op de private markt verhuren.

3) GOEDGEKEURD: JONGCD&V pleit voor de afbouw van het systeem van salariswagens. De inkomsten uit deze afbouw dienen gebruikt te worden voor (1) een lastenverlaging ten voordele van werknemers (2) investeringen in het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

4) GOEDGEKEURD: JONGCD&V wil geen verbod op anonieme spermadonatie.

GEBORGENHEID

1) GOEDGEKEURD: JONGCD&V verzet zich tegen het opnemen van vingerafdrukken op de E-ID als extra identificatiemiddel.

2) GOEDGEKEURD: JONGCD&V wenst geen verplichte burger- of legerdienst.

3) GOEDGEKEURD: JONGCD&V is voorstander van streefcijfers om de situatie van kansengroepen te verbeteren op de arbeidsmarkt. We verzetten ons echter tegen quota, die in onze visie zowel disproportioneel zijn als dysfunctioneel.

4) GOEDGEKEURD: JONGCD&V is voorstander van de repatriëring van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar van mensen met terroristische achtergrond, maar sluit de vrije terugkeer van alle volwassenen uit.

Daarnaast zetten we in op actieve berechtiging van volwassenen.

EXTRA STELLING JONGCD&V LEUVEN) GOEDGEKEURD: JONGCD&V pleit voor meer aandacht voor psychosociaal welzijn in de schoolomgeving en pleit voor voldoende personeel en financiële middelen om dit te realiseren.

EXTRA STELLING JONGCD&V LEUVEN) AFGEKEURD: JONGCD&V pleit voor gratis groentesoep of een gezonde maaltijd voor elk kind op school

EXTRA STELLING JONGCD&V LEUVEN) GOEDGEKEURD: Alle verkeerslichten moeten goed toegankelijk zijn voorzien worden van auditieve ondersteunende signalen ter ondersteuning van de zwakke weggebruikers met een visuele of fysieke beperking.

Deze website maakt gebruik van bestanden (zoals cookies) en andere technologieƫn. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Meer informatie