“Hoe is ‘t?” Drie speerpunten voor het welbevinden en welzijn van de jongeren

8 mei 2020

Tijdens deze coronacrisis voelde JONGCD&V al snel aan dat deze periode een enorme invloed zou hebben op jongeren. Plots vallen activiteiten van de jeugdbeweging weg, sluit de sportschool en kunnen jongeren vrienden en familie niet meer zien. Bovendien kwam er plots op iedereen een grote onzekerheid op vlak van studeren af. Scholen en instellingen hoger onderwijs moesten de deuren sluiten en allerlei vormen van afstandsonderwijs werden opgestart. Allemaal zaken dus die het welbevinden van jongeren aantasten.

Wetende dat de bevoegde ministers zoekende zijn naar oplossingen, willen wij onze hand reiken om dit grootschalig probleem aan te pakken. In eerste instantie had JONGCD&V hiervoor contact met Minister van Jeugd Benjamin Dalle. In ons overleg met hem haalden we al twee zaken aan. We riepen op om genoeg onderzoek te doen tijdens deze crisis om op die manier het mentaal welzijn van jongeren te monitoren en te kunnen kijken waar de problemen zich voornamelijk situeren. Want enkel door het probleem in kaart te brengen, weet je echt hoe je het moet aanpakken.

Daarnaast riepen we op om zeker samen te zitten met jeugdverenigingen, scholierenvertegenwoordigers en studentenvertegenwoordigers om te kijken hoe het verenigingsleven in deze tijden gedigitaliseerd kan worden. Jongeren hebben namelijk nood aan betrokkenheid en voldoende sociale contacten.

Om zelf het goede voorbeeld te geven hield JONGCD&V een enquête bij haar leden om na te gaan hoe het gesteld is met hun welbevinden en hoe zij omgaan met hun vereniging tijdens deze coronacrisis. Daarnaast gaven we hen ook de kans om enkele suggesties te formuleren richting het beleid, om samen naar een oplossing te zoeken.

Hieruit heeft JONGCD&V tenslotte enkele cruciale zaken gehaald en omgezet naar drie concrete speerpunten die voor ons geïmplementeerd dienen te worden op Vlaams niveau.

  1. Leerlingen- en studentenraden moeten ook tijdens de coronacrisis betrokken worden.

Met JONGCD&V staan we zeer positief tegenover de heropening van de scholen. Ondanks dat alles stap per stap dient te gebeuren, ijveren wij ervoor dat de leerlingenraden genoeg betrokken dienen te worden. De inspraak van leerlingen is zeker zo belangrijk tijdens dergelijke crisissituaties.

Ook de studentenraden in het hoger onderwijs dienen blijvend gehoord te worden. Hun inspraak in het kader van onder andere online leren en examineren is van cruciaal belang.

  1. Oproep tot alle lokale besturen om de hulpkanalen rond psychisch welzijn te delen.

Als één ding heel duidelijk uit onze enquête komt is het wel dat onze leden zich zorgen maken over het taboe rond psychisch welzijn. De drempel om hulp te zoeken moet daarom verkleind worden. Gezien de connectie die er is tussen lokale besturen en hun inwoners, roepen we met JONGCD&V de lokale besturen op om de hulpkanalen rond psychisch welzijn te delen via hun site en hun sociale media.

In ieder geval zal JONGCD&V deze kanalen ook via onze nieuwsbrief delen om zo een voorbeeld te zijn voor andere organisaties.

  1. Er moet geïnvesteerd worden in extra zorgpersoneel, dat instaat voor het algemeen welbevinden van leerlingen.

Als er iets is dat deze crisis in het onderwijs aan het licht heeft gebracht, dan is het dat het mentaal welzijn van onze leerlingen een niet te onderschatten factor is om hun studiecarrière tot een goed einde te brengen. Momenteel merken we echter dat het vaak leerkrachten zijn die hiervoor instaan, gezien de beperkte capaciteit van het bestaande zorgpersoneel. Vandaar dat JONGCD&V pleit voor extra zorgpersoneel, dat specifiek ingezet wordt voor het mentaal welbevinden van leerlingen.