Dit zijn onze kandidaat-bureauleden en -voorzitter!

21 februari 2022

Kandiaat-Bureauleden

Zestien kandidaten strijden voor een plekje in het Nationaal Bureau van JONGCD&V. Kom hier te weten wie ze zijn en waar ze voor willen gaan!

Gil De Boeck

Maak het verschil, stem Gil! 

Kiezen voor een nieuwe generatie “tjeef” waar jongeren; 

 • mee kleur geven aan de partij 
 • duidelijke standpunten innemen 
 • constructief tegen schenen durven schoppen 
 • bouwen aan een warm oranje Vlaanderen 

Robin De Cubber

Harder, better, faster, stronger. 

Harder, better, faster, stronger staat voor: 

 • Harder durven uitkomen waarvoor we staan en onze thema's claimen; 
 • Betere interne en externe communicatie. Focus op transparantie naar de leden; 
 • Proactieve politieke communicatie en sneller inspelen op hete hangijzers; 
 • De vaardigheden van onze leden versterken richting 2024. 

Korneel De Feyter

Jij bent de sleutel

Jij bent de sleutel tot het succes van onze beweging. We moeten elkaar dan ook maximaal ondersteunen om samen te groeien. Dat wordt dan ook mijn focus als bureaulid: 

JONGCD&V op maat 

 • Inzetten op groeitrajecten voor specifieke groepen zoals nieuwe leden, nieuwe lokale voorzitters, lokale afdelingen, … 
 • Onze kennis maximaal delen via interne “Tsjeefpedia” 
 • Jouw talenten en kennis beter in kaart brengen en benutten 
 • Kruisbestuiving stimuleren via fysieke events 

Babs De Vocht

Bureau: Altijd Blijven Samenwerken 

Als bureaulid en mede-voorzitter van de WG onderwijs zou ik mij inzetten om een congres te organiseren met specifieke thematiek: ‘onderwijs en arbeidsmarkt’. Dit zijn thema’s die een grondige voorbereiding vragen en waar we onze standpunten sterker kunnen verankeren. 

Jordy Dehaene

Succes bereik je niet met slogans, maar daden! 

 1. Werken aan interne organisatie: efficiënte en krachtdadige netwerkstructuur met heldere communicatie. 
 1. Sámen toewerken naar schoonmoeder der verkiezingen in ’24: heldere standpunten als één team brengen naar jongeren in Vlaanderen. 
 1. Lokale afdelingen doelgericht ondersteunen. 

Kato Hoogstoel

Kato in ‘t bureau! 

Ik wil als bureaulid werken aan een team die mee richting kan geven aan de nieuwe koers die gevaren wordt. Om samen een duidelijk pad uit te schrijven en interessante en leuke activiteiten te organiseren. Verder wil ik zeker inzetten op het ondersteunen van jongeren die lokaal actief zijn. 

Quinten Jabobs

De M van mij is de W van wij 

 1. Aanbieden ideologisch vormingstraject. JONGCD&V wil generaties afleveren die inhoudelijk sterk staan. 
 1. Wegen op het debat. Duidelijkheid voor leden waarop we intern inzetten. 
 1. Verbeteren samenwerking tussen alle niveaus: elkaar meer betrekken en elkaar sterktes te benutten. 

Basile Moyaerts 

We moeten verder! 

We moeten een sterke jongerenpartij mét duidelijke en actuele standpunten blijven. Daarnaast moeten we blijven inzetten op het talent van onze leden. Kortom, we moeten verder blijven doen om JONGCD&V klaar te maken voor de toekomst! 

Viktor Opsomer 

Laat steden niet links liggen. 

Focus op jongeren in steden en op het internationaal toneel. JONGCD&V kan trots zijn op een mooi netwerk van young professionals; het is belangrijk dit netwerk goed geconnecteerd te houden; stedenbeleid en connectie met het internationale toneel is daar het belangrijkste middel toe. Hier bijdragen vanuit JONGCD&V Brussel is ideaal. 

Jonah Penninck 

Op mij kunt ge rekenen! 

We gaan voor christendemocratie in woorden én daden. Als rentmeesters is het onze plicht om JONGCD&V in 2025 in betere staat door te geven. Achter de schermen, zal ik mij organisatorisch en inhoudelijk voor jullie inzetten. Ik wil mij focussen op het ondersteunen van jullie richting VK2024 en een project rond ideologische vorming. 

Emira Safi 

Verjonging, vervrouwelijking en vernieuwing! 

Ik zet in op thema’s waar jongeren van wakker liggen: milieu, onderwijs, wonen, mentale gezondheid en diversiteit. We inspireren hen, ongeacht afkomst of geslacht, en schrijven een duidelijk verhaal. Verder wil ik de toegankelijkheid en betrokkenheid van leden versterken. Ze moeten zich gehoord voelen, een warm gevoel krijgen over JONGCD&V en hun talenten en passies kwijt kunnen. Daarom wil ik ze vertegenwoordigen en activiteiten organiseren om nieuwe en bestaande leden met elkaar te verbinden. 

Wouter Suenens 

JONGCD&V: principieel de leden & burgers nabij 

“Democratie zal christendemocratisch zijn, of zal niet zijn.” Deze woorden van EU-founding father Robert Schuman verplichten ons de authentieke christendemocratie te onderzoeken, en haar principes zoals het belang van het gezin, subsidiariteit, vrijheid, eigendom en solidariteit gedreven uit te dagen. 

Audrey Van Doorslaer 

Onze jongeren bepalen de koers. 

De uitdaging waar we voor staan is onze partij terug aantrekkelijk maken, waarin onze jongeren een grote rol hebben te spelen. Het Nationaal Bureau moet het aanspreekpunt bij uitstek zijn voor lokaal, actieve leden om hen standpunten te laten formuleren die ertoe doen. Zo kunnen we wegen op het partijprogramma van de moederpartij. 

Roeland Van Roosbroeck 

Voeten op de grond, handen uit de mouwen 

België kent een rijke christendemocratische traditie. Die vertalen we naar de uitdagingen van deze eeuw. Daarbij gaan we verder dan goede standpunten innemen: we moeten radicaal christendemocratisch denken. We kijken over de grenzen om te leren van onze Europese zusterpartijen. Geworteld in Vlaanderen, blik op de wereld! 

Sander Vanmaercke 

Samen voor inhoud. 

Als kandidaat-bureaulid zijn voor mij drie zaken cruciaal om JONGCD&V te versterken.  

 1. Kiezen voor een aantal inhoudelijke speerpunten waar we consequent op inzetten.  
 1. Een betere begeleiding voorzien voor nieuwe leden.  
 1. Optimale ondersteuning van lokale afdelingen. 

Gilles Coetsier 

Mé hiel Antwaarpe, ma nie pleujen, hé. 

Ik hoop mee bij te kunnen dragen aan boude stoutmoedigheid bij JONGCD&V. Ook hetgeen onze teerbeminde moederpartij ons toedicht, namelijk dmv discussies tot nieuwe ideeën komen, wil ik graag in de praktijk zien. Dus enerzijds meer actie, anderzijds meer reflectie. Tsjevisme! 

Kandidaat-Voorzitter

Kevin Maas is kandidaat om zichzelf op te volgen als Nationaal Voorzitter van JONGCD&V. Hier zijn zijn plannen voor de tweede termijn!

Kevin Maas

Twee jaar geleden kreeg ik de grootste eer voorzitter te worden van onze prachtige organisatie. Er is veel gerealiseerd maar er is ook nog veel werk. De komende jaren zal ik inzetten op 4 grote thema’s: 

Werking JONGCD&V nationaal optimaliseren 

Door mijn ervaring als jongerenvoorzitter heb ik gezien welke zaken we kunnen verbeteren. Zo zal ik het Nationaal Bureau sterker bij de dagelijkse werking betrekken, de werkgroepen hervormen en frequenter interne overleg- en feedbackmomenten organiseren. 

Versterken van onze beweging 

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen van 2024 stel ik een aantal concrete acties voor, waaronder een vormingstraject voor onze leden en manieren om de lokale afdelingen te ondersteunen. Daarnaast zetten we extra in op specifieke doelgroepen, zoals de steden.  

Radicaal christendemocratisch 

Na een uitgebreid traject, hebben we op het ideologisch congres onze standpunten geactualiseerd. Nu moeten we onze communicatiestrategie grondig herdenken. Daarbij wil ik een nauwere samenwerking uitbouwen met CD&V, onze parlementairen en kabinetten, met extra aandacht voor onze jonge parlementairen en staatssecretaris.   

Internationaal sterk merk 

We hebben hard gewerkt aan ons internationaal netwerk en moeten dit zeker onderhouden. Bovendien slaagt JONGCD&V erin als kleine organisatie inhoudelijk toch sterk te wegen op internationaal niveau. Deze successen moeten we echter beter terugkoppelen. 

Dit is slechts een overzicht van mijn plannen. Elk van deze onderwerpen is verder uitgewerkt. Deze informatie zal de komende weken geleidelijk aan gedeeld worden op sociale media. 

Heb je vragen of opmerkingen? Contacteer me dan gerust. Ik kijk uit naar je feedback!