Speerpunten federale regeringsonderhandelingen

11 september 2020

De jongeren maken zich erg zorgen om de huidige politieke toestand. We voelen in onze omgeving dat er een degout ten aanzien van de politiek begint te groeien. We vinden het daarom onze plicht om een stevige positie in te nemen in de regeringsvorming en schuiven hiervoor 7 punten naar voren.

  1. Acuut management COVID-19 pandemie
  2. Economische relance
  3. Klimaat
  4. Fiscaliteit
  5. Werk
  6. Staatshervorming
  7. Ethiek

We zullen verder ingaan op deze 7 punten in onderstaande tekst. Deze punten komen in grote lijnen overeen met de speerpunten die CD&V ook reeds bekend heeft gemaakt. We moeten crisis aangrijpen om de maatschappij in een nieuwe plooi te leggen, gebaseerd op respect voor mens en milieu waar iedereen een kans krijgt zich volledig te ontplooien.

1.        Acuut management COVID-19 pandemie

Het coronavirus teistert de hele wereld. Een goed management van deze sanitaire crisis verdient dan ook een prioriteit te zijn in de regeringsonderhandelingen.

Vaccinatiestrategie

JONGCD&V pleit voor een federaal plan om de bevolking zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen vaccineren zodra er een COVID-19 vaccin op de markt komt. Verplichte vaccinatie is aangewezen voor risicogroepen zoals ouderen (65+), patiënten met een hart- en/of longafwijking en personeel werkzaam in de zorgsector. Er moet een begeleidende sensibiliseringscampagne op poten moeten worden gezet om de bevolking te overtuigen zich zo veel mogelijk te laten vaccineren. Hiervoor zal nauwe interfederale samenwerking nodig zijn.

Noodvoorraad medisch materiaal

JONGCD&V pleit voor het aanleggen van een noodvoorraad aan medisch essentieel materiaal. Hier moet op korte termijn in geïnvesteerd worden.

Organisatie traject COVID-patiënten

JONGCD&V pleit voor betere communicatie zijn tussen de huisartsen, triageposten en de ziekenhuizen. De bestaande samenwerkingen tussen ziekenhuizen moeten optimaal benut worden. We pleiten voor een opdeling in COVID-positieve en –negatieve ziekenhuizen, waarbij COVID-positieve patiënten enkel in een COVID-positief bestempeld ziekenhuis mogen worden opgenomen. In een COVID-negatief ziekenhuis kunnen voorts alle niet-COVID-gerelateerde medische handelingen gewoon plaatsvinden, waardoor uitgestelde medische zorg beperkt blijft. De voorwaarde dat dit systeem zou kunnen werken, is dat er binnen de ziekenhuisnetwerken de nodig uitwisseling aan middelen en expertise plaatsvindt.

 

2.        Economische relance

 Naast onze bevolking gezond houden, moeten we er ook voor zorgen dat onze bedrijven deze crisis overleven en onze economie niet in mekaar zakt. 

Geen Sinterklaaspolitiek maar gerichte investeringen

JONGCD&V pleit voor een sterk economisch relancebeleid gericht op  toekomstbestendige sectoren. In de volgende fase van de relance moet absoluut vermeden worden om  algemene cadeaus uit te delen waardoor miljoenen euro’s vloeien naar bedrijven die sowieso al in financiële moeilijkheden gingen komen door economische en maatschappelijke veranderingen. Fraude met steunmaatregelen moet vermeden worden door de juiste aanvraagprocedures en ondekte fraude moet streng worden bestraft.

Investeren op basis van klimaatdoelstellingen

JONGCD&V pleit voor de uitwerking van parameters om te bepalen of projecten en aanvragen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Activiteiten in strijd met de klimaatdoelstellingen moeten zo veel mogelijk geweerd worden bij de toekenning van subsidies of andere ondersteunende maatregelen. 

Onderzoek & ontwikkeling & productie

JONGCD&V pleit voor de versterking van investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling. De Belgische kenniseconomie is van hoog niveau. Als we willen verder concurreren op globaal niveau zullen we extra middelen moeten investeren in onderwijs, onderzoek en innovatieve projecten.

Daarnaast pleit JONGCD&V ervoor om ook de investeringen in lokale productie (productie, reparatie, recyclage). Enkel met lokale productie kunnen we onze afhankelijkheid van derde landen tot een redelijk niveau beperken. Een Belgische lokale productie creëert ook de nodige arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden. 

Consumentenbescherming en schuldensector

Afgelopen jaar werd een eerste belangrijke stap gezet in de aanpak van de schuldindustire (buitengerechtelijke invordering). Consumenten zijn te lang de speelbal geweest van een industrie die woekerwinsten opstrijkt op de kap van mensen die hun facturen niet kunnen of vergeten betalen.

Als volgende stap moeten de kosten van de gerechtelijke invordering worden beperkt. Alle kosten, van gerechtsdeurwaarder tot vonnis en uitvoering, dienen beperkt worden voor procedures inzake de invordering van consumentenschulden. De wettelijk vastgestelde tarieven moeten aangepast worden aan de kosten van de 21ste eeuw. Door digitalisering kunnen invorderingen en procedures veel efficiënter en goedkoper gevoerd woren.

3.        Klimaat

De economische relance moet ook duurzaam zijn en mag geen negatieve impact hebben op het klimaat. 

België klimaatneutraal tegen 2050

JONGCD&V pleit voor een klimaatneutraal België in een klimaatneutraal Europa tegen 2050. België heeft de middelen en de innovatieve krachten om de switch naar klimaatneutraliteit te maken. Voor JONGCD&V geldt deze transitie niet als een kost maar als een investering in duurzaamheid, extra werkgelegenheid en een versterking van onze competitiviteit.

Uitfaseren salariswagens

JONGCD&V pleit voor het afbouwen van het fiscale voordelige regime voor salariswagens tegen 2030. Het fiscaal voordelig regime blijft van toepassing wanneer de wagen essentieel is voor de activiteit (in strikte zin bedrijfswagen).

JONGCD&V pleit ervoor om het fiscaal inbrengen van brandstofkosten voor woon-werk verkeer en privégebruik af te schaffen. Het aanwenden voor professioneel gebruik blijft mogelijk.

JONGCD&V wil de opbrengsten van bovenstaande hervormingen deel laten uitmaken van het taks shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze dus niet voor een verhoging van de totale belastingdruk.

Investeren in trein, spoor & bus

JONGCD&V is overtuigd van de rol van het spoor in de klimaat- en mobiliteitstransitie. Zowel voor personen- als goederenvervoer is een gevoelige uitbreiding van het treinaanbod noodzakelijk.

JONGCD&V pleit voor de aanleg van een extra treintunnel voor de Noord-Zuid as in Brussel om het nationaal en internationaal treinverkeer te ondersteunen.

JONGCD&V pleit voor de invoering van nachttreinen (in het weekend) om jongeren op een veilige manier in het weekend van en naar de stadscentra te vervoeren.

Verbod op korte afstandsvluchten / invoeren accijnzen op vliegtuigbrandstof

JONGCD&V pleit voor een verbod op korte afstandsvluchten (minder dan 500 km). Dergelijke vluchten zijn een zware aanslag op het milieu en de omwonenden van de luchthavens. Korte afstandsvluchten dienen te worden vervangen door treinvervoer of milieuvriendelijk bustransport.

JONGCD&V pleit voor de invoering van accijnzen op kerosine gebruikt door de luchtvaart. Uit studies blijkt dat, wanneer België kerosine voor luchtvaart zou belasten, de luchtvaartemissies met 17% (0,7 miljoen ton CO2) zouden verminderen en jaarlijks bijna 500 miljoen euro aan inkomsten gegenereerd zou worden.

Dit is een veel beter alternatief voor een vliegtuigtaks op verkochte tickets. Dergelijke accijnzen zijn eenvoudig op te leggen, interveniëren op het gewenste niveau van de oorzaak van vervuiling en bestraffen de luchtvaartmaatschappijen die met verouderde toestellen blijven vliegen.

4.        Fiscaliteit 

Eenvoudig, fraudeproof systeem van duaal inkomstenbelasting

JONGCD&V pleit voor de invoering van een duaal inkomstenbelastingsysteem. Dit is een belastingstelsel waarbij alle belastbare inkomsten worden onderverdeeld in twee groepen en verschillend worden belast. De eerste groep bevat alle inkomsten uit arbeid en sociale tegemoetkomingen, zoals lonen, pensioenen en uitkeringen. Die inkomsten worden progressief belast, zoals vandaag reeds het geval is. De tweede groep bevat alle inkomsten uit kapitaal, zoals onroerende en roerende inkomsten en ook meerwaarden. Die inkomsten worden proportioneel belast, wat vandaag het geval is voor de roerende inkomsten maar niet voor de onroerende inkomsten en de meerwaarden.

Elke soort inkomsten valt in één van beide groepen. De inkomsten worden dus niet dubbel belast. In beide groepen geldt een verschillend belastingtarief en een verschillende voetvrijstelling. Een negatief inkomen (verlies) in de ene groep kan niet worden verrekend met een positief inkomen (winst) in de andere groep.

Met de duale inkomstenbelasting zetten we ons duidelijk af tegen de liberale visie van de liberale partijen. We geven hier dus ook meer gewicht aan om ons inhoudelijk te profileren. Het komt er dan wel op aan om dit item te claimen en duidelijk te stellen dat christendemocratie ten top is. 

Belasten van reële huurinkomsten

JONGCD&V pleit ervoor om het gebruik van het verouderd KI (kadastraal inkomen) voor de berekening van de belasting op onroerende goederen af te schaffen.

JONGCD&V pleit ervoor om onroerende goederen te belasten op basis van het vermoed rendement of de reële huurinkomsten (na aftrek forfaitaire kosten).

Deze switch in belastbare basis zorgt voor meer transparantie en rechtvaardigheid in de belasting van onroerende goederen. De extra opbrengsten via deze aanpassing moeten worden aangewend om de belasting op arbeid te verlagen zodanig dat de totale belastingdruk niet stijgt.

C02 belasting

JONGCD&V pleit voor de invoering van een CO2 belasting.

Via een CO2 belasting wil JONGCD&V de milieukostprijs van productieprocessen en producten internaliseren in de kosten. Op deze manier worden milieuvriendelijke producten gepromoot.

Digitale taks

JONGCD&V pleit voor de invoering van een digitale taks zodanig dat ook de grote internationale digitale spelers een faire bijdrage belasting betalen in het land waar zij actief zijn. Zolang Europa hier geen consensus over kan vinden moet België een eigen systeem uitwerken.

Een groot aantal buitenlandse digitale spelers dragen in verhouding onvoldoende bij, terwijl onze eigen bedrijven hier wel belastingen betalen. De grote buitenlandse spelers doen dit door hun activiteiten zo te organiseren dat ze geen of bijna geen belastingen betalen op Belgische inkomsten. Hierdoor ontstaat een oneerlijke concurrentie van de e-commerce met de duurzame lokale bedrijven.

Momenteel moeten bedrijven belastingen betalen in het land waar ze een of meerdere kantoren hebben. Digitale bedrijven kunnen echter in meerdere landen actief zijn en omzet genereren zonder daar fysiek aanwezig te zijn. Volgens cijfers van de Europese Commissie bevindt bij digitale multinationals 50% van de filialen zich in het buitenland. Zo ontsnappen ze aan belastingen.

Dit is duidelijk een standpunt dat belangrijk is voor de jongeren. De digitale economie is de economie van de toekomst. We moeten hier duidelijke standpunten over innemen.

5.        Werk 

Koopkracht werkenden verhogen

JONGCD&V pleit voor het verhogen van de koopkracht voor werkenden. Om de koopkracht van de werkenden te verhogen kunnen fiscale en parafiscale maatregelen worden genomen om het nettoloon te verhogen. Daarbij worden niet alleen maatregelen genomen ten aanzien van de laagste lonen, maar ook ten aanzien van de lagere middenlonen. In deze looncategorie is inactiviteitsval immers het grootste. Belangrijk is ook om de promotieval niet verder te laten oplopen. 

Zwangerschapsdiscriminatie

JONGCD&V pleit voor voldoende aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie. Dit komt nog vaak voor. Om de loonkloof verder weg te werken, zetten we in op de volledige en correcte toepassing van de loonkloofwet, met meer controle hierop. Bovendien ondersteunen we ondernemingen in het maken van een loonkloofanalyse en een actieplan. 

Alternatieve loonevolutie

JONGCD&V pleit voor een alternatieve loonevolutie. Een kenmerk van de Belgische arbeidsmarkt is het grote gewicht van anciënniteit in de loonvorming, in vergelijking met factoren als competentie en prestaties. Binnen een kader van collectief overleg, kan de loonevolutie gedurende de loopbaan anders opgebouwd worden, waarbij jongeren sneller een hoger loon krijgen, zodat lonen meer de effectieve productiviteit volgen. Dat zijn immers de jaren waarin ze een huis bouwen of een gezin stichten. Later volgt de loonevolutie dan een vlakker traject.

Duurzame jobs

JONGCD&V pleit voor duurzame jobs. Dankzij interim arbeid kunnen werkgevers tijdelijke economische pieken opvangen. Aan het bestaande statuut van interim arbeid hangen rechten en plichten vast, zodat de betrokken werknemers socialezekerheidsrechten opbouwen. Voor werknemers moeten interimjobs een opstap betekenen naar vast werk. Interimcontracten van onbepaalde duur kunnen ook meer stabiliteit geven aan de werknemers. Opeenvolgende kortlopende contracten, zeker dagcontracten, moeten worden beperkt.

6.        Staatshervorming

Inzake een nieuwe staatshervorming kijken de jongeren naar het subsidiariteitsprincipe, dat stelt dat de meest geschikte overheid bevoegd moet zijn voor een bepaalde bevoegdheid. De christendemocraten zien niet per definitie het Vlaamse niveau als heilig. Bepaalde zaken worden beter op het niveau van het federale België georganiseerd. Als we de meest efficiënter overheid als uitgangspunt nemen, betekent dat ook dat herfederaliseren geen taboe mag zijn.

Regionaliseren waar aangewezen, herfederaliseren waar nuttig

JONGCD&V pleit voor herfederalisering van de geluidsnormen, buitenlandse handel, klimaat, energie en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk moet liggen op het vermijden van versnippering evenals het verhogen van efficiëntie en transparantie. Homogene bevoegdheidspakketten zijn het streefdoel.

Om een joint-decision trap te vermijden, raadt JONGCD&V aan om bij regionaliseren van bevoegdheden de verplichting tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden te vermijden. Indien dat laatste niet mogelijk is, blijft de bevoegdheid in principe best federaal of moet ze worden geherfederaliseerd. Vrijwillige samenwerking en constructief samenwerkingsfederalisme blijven het uitgangspunt.

JONGCD&V schuift het innovatieve idee naar voor om in de Grondwet de mogelijkheid op te nemen voor de deelstaten om na gezamenlijk akkoord vrijwillig bepaalde bevoegdheden opnieuw over te dragen aan het federale niveau. Zo kan de normale, rigide procedure worden vermeden indien de verschillende deelstaten een herfederalisering nuttig achten.

Veiligheid en Justitie op federaal niveau

Uit de Onderzoekscommissie die de aanslagen van 22 maart heeft onderzocht, blijkt duidelijk dat de versnippering van bevoegdheden rond veiligheid een nefaste invloed heeft gehad op onze aanpak qua veiligheid inzake crisissituaties. JONGCD&V pleit voor het niet verder regionaliseren van alle bevoegdheden rond Justitie en het behouden van de organisatie van politie, brandweer en defensie op het federale niveau.

Integratie op Vlaams niveau

JONGCD&V pleit voor het centraliseren van alle bevoegdheden rond integratie in de portefeuille van één minister, en dit op het niveau van de deelstaten. Momenteel is er sprake van heel wat versnippering en worden de verschillende deelaspecten van integratie niet op mekaar afgestemd. Indien paars-groen van de grond komt, zal er een bijzonder sterke Vlaams-nationalistische oppositie klaarstaan. We moeten op vlak van integratie dus ook een duidelijk plan hebben.

Vlaamse en federale kieskring

JONGCD&V pleit naast de huidige indeling in provinciale kieskringen dat er voor 10% van de zetels van het betrokken parlementair orgaan zowel een federale kieskring voor de Kamer als een Vlaamse kieskring voor het Vlaams Parlement worden ingevoerd.

 

Stemrecht op zestien jaar

JONGCD&V pleit voor het invoeren van stemrecht vanaf zestien jaar en stemplicht vanaf achttien jaar.

7.        Ethiek

Behoud abortuswetgeving

JONGCD&V pleit ervoor de maximale grens waarop abortus nog mogelijk is te behouden op 12 weken zwangerschap. Verder moeten de informatieplicht en de verplichte wachtperiode behouden blijven.

Evaluatie euthanasie en abortus

JONGCD&V pleit voor een grondige evaluatie van de huidige euthanasie- en abortuswetgeving. Progressieve partijen pleiten voor een wijziging inzake abortus en euthanasie maar hoe kan dit, als de huidige wetgeving nooit grondig onderzocht werd.

Verder moet er een abortuscommissie worden opgericht die controleert of de praktijk van abortus correct gebeurt. Indien oneigenlijke praktijken plaatsvinden, moet deze commissie het parket kunnen inschakelen.

Prostitutie

JONGCD&V vindt sekswerk niet noodzakelijk problematisch en pleit daarom voor een decriminaliseringsmodel voor sekswerk vanaf 18 jaar, waarbij sekswerk onder dwang en uitbuiting worden bestraft maar ook een legaal kader geschept wordt voor diegenen die hier vrijwillig voor kiezen, i.s.m. politie, sociaal werkers en artsen (zoals bv. Villa Tinto). Voor JONGCD&V is een sterk uitgewerkte rechtspositie voor de sekswerker hierin belangrijk.

Prostitutie in woonwijken of zones waar deze grote overlast veroorzaken, moet daarentegen streng worden aangepakt.