'De 100'-Congres

Inleiding

JONGCD&V levert inhoud. Vertrekkend vanuit de basis van de
christendemocratie slaagt onze politieke jongerenorganisatie er al sinds 1951 in
de stem van de christendemocratische jongeren te verkondigen.
Onze jaarlijkse thematische congressen geven ruimte voor ontmoeting, reflectie
en debat. Dit jaar hebben we het echter anders aangepakt, onszelf op scherp
gezet en met open vizier geen debat uit de weg gegaan. 2024 wordt een zwaar
verkiezingsjaar. We hebben élk lid nodig, elke stem telt, elke stelling moet er
staan.
Daarom heeft onze voorzitter met haar bureau de beslissing gemaakt om onze
verhaallijn samen te brengen. Starten deden we met 100 stellingen die de basis
vormden voor ons congres. We eindigden na een congres vol pittige, maar sterk
inhoudelijke debatten met 112 stellingen die ons dichter kunnen brengen bij een
warmere, hechtere en meer verbonden samenleving. Een samenleving gestoeld
op christendemocratische waarden.
Over de volgende thema's werden er door de leden van JONGCD&V stellingen
ingestuurd: armoedebestrijding en sociale zaken; cultuur, jeugd en sport;
digitalisering; energie en klimaat; ethiek; fiscaliteit en financiën;
gezondheidszorg; institutionele hervormingen en democratische vernieuwing;
internationaal; justitie; landbouw; mobiliteit; onderwijs; pensioenen; veiligheid;
welzijn; werk; wonen.
Het congres van JONGCD&V heeft alle stellingen in deze bundel met
meerderheid goedgekeurd, waardoor deze sinds 22 april 2023 ook officiële
standpunten van JONGCD&V zijn.

Armoedebestrijding en sociale zaken

1) JONGCD&V wil dat kansarmoede in Vlaanderen halveert tegen 2030.
2) JONGCD&V pleit ervoor dat tegen 2035 dak- en thuisloosheid tot het
minimum beperkt is in België. Hiervoor komt er meer ondersteuning bij lokale
besturen, zowel op financieel vlak als op vlak van infrastructuur om
opvanginitiatieven op te bouwen. Er moeten meer financiële middelen
vrijgemaakt worden voor de CAW'S die een belangrijke schakel zijn in
opvanginitiatieven voor daklozen. Housing first kan als hulp gezien worden maar
niet als de ultieme oplossing.
3) JONGCD&V beschouwt de werkzaamheidsgraad als cruciaal voor
welvaartscreatie, armoedebestrijding en de sociale integratie van iedere burger
in onze samenleving.
4) JONGCD&V pleit voor het gratis aanbieden van menstruatieproducten op
scholen om op die manier menstruatiearmoede tegen te gaan.
5) JONGCD&V vraagt de automatische en volledige indexering van het
Groeipakket.


Cultuur, jeugd en sport

6) JONGCD&V pleit voor een billijke verdeling van subsidies op Vlaams niveau.
7) JONGCD&V pleit voor meer middelen voor het onderhoud van haar Cultureel
en Onroerend Erfgoed, met respect voor historische authenticiteit.
8) JONGCD&V is van mening dat de overheid de toegang van kinderen van
nieuwkomers tot een door Vlaanderen erkende jeugdbeweging of
sportvereniging moet faciliteren. Het lokaal bestuur moet door de Vlaamse
overheid financieel ondersteund worden. Verenigingen moeten logistiek en/of
materieel ondersteund worden door die lokale besturen.
9) JONGCD&V pleit voor een heldere, proactieve communicatie naar lokale
besturen en verenigingen over nieuwe subsidies.

Digitalisering

10) JONGCD&V pleit voor een betere en vooral meer beveiligde IT-infrastructuur
voor lokale besturen zodat de kans op cyberaanvallen tegen lokale entiteiten
beperkt wordt.
11) JONGCD&V vraagt meer middelen met betrekking tot het aanbieden van
degelijke hulp op vlak van technologie en digitalisering aan alle
leeftijdsgroepen. Zo kan een technologische generatiekloof en maatschappelijke
kloof vermeden worden.


Energie en klimaat

12) JONGCD&V pleit voor een realistisch groen beleid waarbij, naast het resoluut
inzetten op alle vormen van hernieuwbare energie, er ook geïnvesteerd wordt in
nieuwe vormen van kernenergie en onderzoek naar veiligheid, hergebruik van
kernafval en innovatie, zoals SMR’s.
13) Energiedelen, derdepartijfinanciering en derdepartijplaatsing van groene
energie (zoals zonnepanelen) moet aangemoedigd worden, zowel als
ecologische als sociale maatregel.
14) JONGCD&V wil dat kwetsbare groepen in de energietransitie geholpen
worden door financiële steun, door hogere eisen inzake energiezuinigheid voor
verhuurders van (sociale) woningen.
15) JONGCD&V wil dat tegen 2035 alle woningen verwarmd worden op groene
stroom of via een warmtenet.
16) JONGCD&V vraagt dat Vlaanderen een eengemaakte
energiedistributiemaatschappij creëert waarbij synergiën zorgen voor een
efficiënter beheer van middelen.

Ethiek

17) JONGCD&V wil inzetten op preventieve maatregelen en sensibilisering over
veilig vrijen. We pleiten daarom voor de volledige terugbetaling van
anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts
voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal volledige terugbetaling mogelijk
worden, indien medisch verantwoord.
18) Voor JONGCD&V moet de termijn voor abortus worden opgetrokken tot 14
weken en de wachttijd teruggeschroefd worden naar minimum 48 uur, waarbij in
de abortuswetgeving rekening gehouden moet worden met het
zelfbeschikkingsrecht van de vrouw als de bescherming voor het ongeboren
leven.
19) JONGCD&V is van mening dat zorgverleners nooit gedwongen kunnen
worden in te gaan tegen hun ethisch kompas. Zorginstellingen, in samenwerking
met hun inrichtende macht en kapitaalverstrekkers, hebben de vrijheid te kiezen
voor een project met een bepaald ethisch kader dat openbaar beschikbaar
gesteld wordt.
20) JONGCD&V pleit voor inclusief beleid waar alle genderidentiteiten zich in
kunnen thuis voelen, zonder dat de overheid bepaalde persoonlijke
voornaamwoorden oplegt.
21) JONGCD&V streeft naar een samenleving waar positieve discriminatie niet
meer nodig is.
22) Indien een handeling in de zorginstelling niet kan gebeuren omwille van
gewetensbezwaren, dan moet een kosteloze overplaatsing mogelijk zijn naar
een zorginstelling die wel de handeling kan verstrekken.

Fiscaliteit en financiën

23) JONGCD&V pleit voor een begroting in evenwicht voor het
tweehonderdjarig bestaan van België.

24) JONGCD&V pleit voor een fiscale revolutie waarbij de lasten op arbeid
drastisch verlaagd worden en de lasten op consumptie sterker doorwegen.
25) JONGCD&V pleit voor een vereenvoudiging van de (rechts)personen- en
vennootschapsbelasting. De uitzonderingsmechanismes moeten er zoveel als
mogelijk uitgehaald worden.
26) JONGCD&V wil dat de tarieven van erfbelasting voor erfenissen in de rechte
lijn en tussen partners worden afgeschaft, zolang deze erfenissen gaan t.e.m.
een waarde van 750.000 euro. We vinden het onrechtvaardig dat erfenissen
tussen mensen met zo’n dichte en nauwe band worden belast.
27) JONGCD&V pleit voor een fiscale neutraliteit van leefvorm.
28) JONGCD&V pleit ervoor dat de Nationale bank een databank aanlegt van
‘verified’ rekeningnummers, te beginnen met die van de overheid. Dit om
phishing tegen te gaan.
29) JONGCD&V pleit voor een publieke blacklist van verdachte
rekeningnummers, dit in de strijd tegen financiële oplichting. Wanneer dit
rekeningnummer gebruikt wordt voor een overschrijving krijgt de gebruiker een
melding.
30) JONGCD&V pleit voor het goedkoper maken van gezonde voeding.
31) JONGCD&V vindt dat de overheid beter moet toezien op de samenstelling
van eetwaren, ter bescherming van de bevolking.
32) JONGCD&V pleit ervoor dat elke scholier tot aan het einde van het
middelbaar iedere week een gratis stuk fruit kan verkrijgen.
33) JONGCD&V pleit voor het afschaffen van ‘de prijs van de liefde’ voor
personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming
ontvangen. Dit doen we door bij het (her-)bepalen van de uitkering geen
rekening meer te houden met het inkomen van de partner zoals dit al het geval is
bij het bepalen van de integratietegemoetkoming.
34) JONGCD&V pleit voor de fiscale neutraliteit volgens woonvorm
(huren/kopen).

Gezondheidszorg

35) JONGCD&V wil dat patiënten de mogelijkheid hebben direct bij een
medisch/paramedische discipline vertrekkende vanuit de eerstelijnszorg langs te
gaan (zoals een psycholoog, kinesist, logopedist, etc.). Voor een consultatie bij
een medische specialisatie zoals bijvoorbeeld cardioloog, psychiater… is nog
steeds een doorverwijzing door de huisarts aangewezen. Het constante
doorverwijzen vanuit de huisarts is een overdreven kost voor zowel de sociale
zekerheid als de patiënt. Het is ook een onnodige werklast voor huisartsen.
36) JONGCD&V pleit voor een verlaging van de administratieve lasten voor
beroepen binnen onze gezondheidszorg.
37) JONGCD&V pleit voor een verdere digitalisering van medische voorschriften
en terugbetaling voor kinesitherapeuten, psychologen en logopedisten. Op
dezelfde manier zoals dit nu al gebeurt bij huisartsen en tandartsen.
38) JONGCD&V vraagt een volledige terugbetaling van psychologische hulp.
39) JONGCD&V eist dat er een kader gecreëerd wordt voor interdisciplinaire
zorgteams zodanig dat zorgverstrekkers vlotter samen kunnen werken rond één
patiënt over praktijken heen. Hierdoor hebben ze de automatische reflex om
interdisciplinaire collega’s te betrekken in alle aspecten van de behandeling.
40) Het moet voor JONGCD&V goedkoper zijn voor jonge vrouwen om hun
eicellen in te vriezen.
41) JONGCD&V pleit ervoor om jaarlijks een uitnodiging te sturen naar jongeren
(16 – 25 jaar) om een gratis soa-test te laten uitvoeren.
42) JONGCD&V pleit ervoor dat geaardheid geen rol speelt in het mogen
doneren van bloed en plasma.
43) JONGCD&V pleit voor nabijheid van de apotheker van wacht. Deze moet
zich bevinden binnen de 15min. Alle gegevens van deze apotheker van wacht,
zowel telefonisch als online, moeten gratis ter beschikking zijn.

44) JONGCD&V wil een sterke expansie van transitiegerelateerde en andere
gezondheidszorg voor transpersonen, waarbij kwaliteitsgarantie centraal moet
staan.
45) Alle zorgberoepen dienen in hun basisopleiding kennis te verwerven omtrent
transgenderzorg.
46) JONGCD&V pleit voor het wegwerken van de prijsverschillen in
noodzakelijke medicatie, of die nu voor medische of psychiatrische ziekten
gebruikt wordt. De kosten voor psychofarmaca zijn vandaag namelijk veel te
duur en niet in lijn met de gratis of erg goedkope klasse-A-medicatie voor andere
chronische aandoeningen. 

Institutionele hervormingen en democratische vernieuwing


47) JONGCD&V vraagt de opkomstplicht voor het lokaal en provinciaal niveau
te herstellen.
48) JONGCD&V pleit ervoor dat de gouverneur niet langer benoemd of afgezet
wordt door de Vlaamse Regering, maar dat deze met meerderheid van de
stemmen verkozen wordt door het Vlaams Parlement.
49) JONGCD&V pleit voor de herinvoering van het zogenaamde ‘panacheren’
op lokaal niveau: een kiezer kan voortaan stemmen voor kandidaten van
verschillende partijen.
50) JONGCD&V pleit voor een gedeeltelijke federale kieskring waardoor de
grendelgrondwet en alarmbelprocedures kunnen verdwijnen.
51) JONGCD&V gelooft niet in deliberatieve organen gebaseerd op lotingen of
andere experimenten gestoeld op willekeur of toeval. Democratische
vernieuwing moet respect hebben voor de democratische traditie van
vertegenwoordiging en brede participatie in verkiezingen.

52) JONGCD&V pleit voor een grote staatshervorming, waarbij de focus ligt op
een gezonde begroting, een modernisering van het Rijnlandmodel en de sociale
zekerheid (denk aan pensioenen, uitkeringen...). Concreet pleit JONGCD&V
voor een responsabilisering van elk bestuursniveau en een grotere fiscale
autonomie voor de deelstaten.
53) JONGCD&V pleit voor de volledige regionalisering van arbeidsmarkt en
gezondheidszorg.
54) JONGCD&V pleit voor de Senaat als de ontmoetingsplaats van de
deelstaten. De homogene bevoegdheden binnen de deelstaten spiegelen zich in
de werkzaamheden van de Senaat.
55) Omwille van nabijheid, gedragenheid en het gevoel van verbondenheid die
gepaard gaan met de lokale identiteit, verzet JONGCD&V zich tegen het
opleggen van verplichte fusies.
56) De volksvertegenwoordiging, de wetgevende macht, als
vertegenwoordigers van de burgers, vormt het kloppende hart van de
democratie. JONGCD&V wil de wetgevende macht herwaarderen en meer
vrijheid geven. Zogenaamde ‘zwijgakkoorden’ of volgzaamheid aan de regering
of partijen zijn vandaag te veel de regel.
57) Het statuut van parlementsleden moet transparanter worden en beter
aansluiten bij de andere soorten statuten. De onbelaste onkostenvergoeding
moet afgeschaft worden.
58) We maken komaf met het huidige systeem van de uittredingsvergoedingen.
Deze moeten omgezet worden naar een systeem van een opzegregeling. Een
parlementslid dat ermee stopt, heeft in het nieuwe systeem dan wel recht op
een werkloosheidsuitkering.

Internationaal

59) JONGCD&V pleit voor meer respect voor de Dublinverordening. België is
solidair wanneer het over haar migratieverantwoordelijkheid gaat, dit verwachten
we dan ook van andere Europese landen.

60) JONGCD&V vraagt een bindend sociaal objectief voor lokale overheden
voor erkende vluchtelingen.
61) JONGCD&V pleit voor veilig bereikbare points-of-entry binnen of buiten de
EU waar op een gecontroleerde manier migranten kunnen geregistreerd worden.
De inrichting van deze points-of-entry dienen gefaciliteerd te worden door de
Europese Unie.
62) JONGCD&V pleit voor het koppelen van ons beleid voor
ontwikkelingssamenwerking aan ons terugkeerbeleid binnen migratie. Landen
moeten uitgewezen landgenoten aanvaarden als ze op Belgische steun willen
blijven rekenen.
63) Elke asielaanvrager in België moet bed, bad, en brood kunnen genieten.

Justitie

64) JONGCD&V pleit voor een daadkrachtige justitie: de juridische achterstand
moet weggewerkt worden en er moeten extra mensen aangeworven worden bij
de zittende en staande magistratuur.
65) JONGCD&V wil dat op vlak van strafuitvoering de uitgesproken straffen voor
wanbedrijven en misdaden effectief worden uitgevoerd. Hiervoor moeten de
overbevolking en gedateerde leefomstandigheden in de gevangenissen
aangepakt worden door: (1) meer in te zetten op de bouw van nieuwe
gevangenissen en de renovatie van bestaande; (2) meer gevangenen die geen
verblijfsrecht hebben hun straf in het land van oorsprong te laten uitzitten, alsook
door meer gebruik te maken van de bestaande procedure van repatriëring.
66) JONGCD&V is van mening dat een parlement nooit het Grondwettelijk Hof
kan overrulen, ook niet met bijzondere meerderheden.
67) JONGCD&V pleit ervoor om gemeenten aan te moedigen detentiehuizen te
openen op hun grondgebied, zodat mensen die weinig beveiliging nodig
hebben daar hun straf kunnen uitzitten, maar tegelijk ook de kans krijgen om
actief aan een betere re-integratie binnen de maatschappij te werken. Het is
hierbij van groot belang dat de buurt tijdig en grondig geïnformeerd worden.

68) JONGCD&V pleit voor de verankering in de wet van het recht op
geweldloze opvoeding.
69) JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het grondwettelijk
standstillbeginsel.

Landbouw

70) Landbouw is de basis van onze Vlaamse autonomie. JONGCD&V gelooft in
de toekomst van onze innovatieve agrarische sector. Rechtszekerheid, gelijke
behandeling en investeringen zijn de kern van een Vlaams landbouwbeleid.
71) JONGCD&V blijft pleiten voor een Vlaamse landbouw die naast de nationale
voorziening, ook exportgericht is, net zoals de bredere economie.
72) JONGCD&V wil dat het stroomnetwerk van de netbeheerders op het
platteland wordt aangepast, zodat boeren en burgers in gezamenlijke projecten
kunnen stappen om onbenutte daken vol te leggen met zonnepanelen, en
(kleine) windmolens kunnen plaatsen op open ruimte en hier ook in staat zijn de
energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
73) JONGCD&V wil een onmiddellijke stopzetting van subsidies voor aankoop
van landbouwgronden door privé-organisaties. Indien noodzakelijk kan de
overheid zelf gronden verwerven en vervolgens het beheer ervan uitbesteden
aan landbouwers of natuurbeheerders.
74) JONGCD&V wil de aankoop van landbouwgrond door speculanten en
integratoren verbieden, hiervoor dient de overheid een marktregulator voor
grondtransacties op te richten. Frankrijk heeft al een dergelijke organisatie:
Safer. Deze kan in overleg met de landbouworganisaties dienen als voorbeeld en
inspiratie.
75) JONGCD&V pleit voor het verlagen van de registratierechten op
landbouwgrond van 10% naar 1% voor actieve landbouwers.

76) JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in overleg met de
landbouworganisaties initiatieven ondersteunt die boeren zonder opvolger
koppelen aan jonge boeren op zoek naar een (uitbreiding van hun) bedrijf.
77) JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in samenwerking met de
landbouworganisaties onderzoekt waar administratieve vereenvoudiging in de
landbouwsector mogelijk is. Overheidsinstellingen dienen te focussen op de
begeleiding van landbouwers naar goede landbouwpraktijken voor ze overgaan
tot sanctionering.

Mobiliteit

78) JONGCD&V vraagt fietshelmen te verplichten voor kinderen onder 12 jaar en
deze in het algemeen meer te promoten.
79) Openbaar vervoer is onontbeerlijk in de klimaattransitie. Het gebruik van
auto's en vliegtuigen moet ontmoedigd worden ten voordele van treinen, trams
en bussen, zowel op financieel vlak, als op vlak van indeling van de openbare
ruimte.
80) JONGCD&V pleit voor de afschaffing van tankkaarten als onderdeel van het
loon.
81) Openbaar vervoer moet in dorpen en landelijke gemeenten behouden blijven
en uitgebreid worden. Daarvoor dienen meer middelen voor het aanvullend net
en de vervoerregio voorzien te worden.
82) JONGCD&V pleit voor de verplichting van een fietshelm voor e-steps en
elektrische fietsen
83) JONGCD&V pleit voor extra veiligheidsbevoegdheden voor Securrail.

Onderwijs

84) JONGCD&V pleit voor het afschaffen van de vaste benoemingen in het
onderwijs.

85) JONGCD&V pleit voor een uitbreiding van het duaal lesgeven.
86) Vanuit een hecht partnerschap en een structurele samenwerking tussen
scholen en (lokale) werkgevers, ontwikkelen we werkplekleren in sterke,
levensechte leeromgevingen, als onderdeel van de duale en van de niet-duale
leerweg.
87) JONGCD&V pleit voor de hervorming van de educatieve master waarbij
pedagogische vorming zwaarder doorweegt dan theoretische keuzevakken.
88) De structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs moet een halt
toegeroepen worden. JONGCD&V pleit voor een volledige en blijvende
indexering van de werkingsmiddelen en vraagt om klikmiddelen niet meer over
te slaan.
89) De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs kent in België een
ruime vrijheid toe aan de school voor de invulling van het pedagogisch project.
Zo mag een school of scholenkoepel zelf bepalen in welke mate zij religieuze
symbolen toelaat binnen de schoolcontext. JONGCD&V is tegen een algemeen
opgelegd verbod van levensbeschouwelijke tekens. Wij hebben vertrouwen in
de scholen en scholenkoepels om hierin zelf een beslissing te nemen.
90) JONGCD&V pleit voor het meenemen van anciënniteit tot 30 jaar voor zij-instromers in het lerarenkorps.

Pensioenen

91) JONGCD&V pleit voor de invoering van een deeltijds pensioen, zonder dat
dit een verkorting van de effectief gewerkte loopbaan betekent. Vlamingen
kunnen hierdoor dus langer werken aan een tempo aangepast aan de leeftijd.
92) JONGCD&V pleit ervoor om de koterijen in de pensioenregeling, zoals
bijvoorbeeld bij ambtenaren, te laten verdwijnen en wilt dat de werkelijke
pensioenleeftijd op 65 jaar komt te liggen.

93) Er moet voor JONGCD&V meer moeite gedaan worden om jongeren in het
pensioendebat te betrekken. Jongeren moeten beter vertegenwoordigd zijn in
de maatschappelijke instellingen en adviesraden die mee beslissen over
pensioenen. Het gaat hier namelijk over intergenerationele solidariteit, waarvan
de kost voor de huidige generatie aan jongeren enorm zal zijn.

Veiligheid

94) JONGCD&V pleit voor een onafhankelijk meldpunt voor defensie om
grensoverschrijdend gedrag (inclusief pestgedrag) aan te pakken zodat
doorgroeimogelijkheden bij defensie niet langer een probleem vormen voor het
slachtoffer wanneer hij hier melding van maakt.

Welzijn

95) JONGCD&V wil dat er prioritair meer aandacht wordt geschonken aan het
personeelstekort in alle instellingen waar jongeren opgevangen worden. Dit is
cruciaal om lange wachtlijsten weg te werken en het werk draagbaar te houden.
96) JONGCD&V is van mening dat personen met een handicap recht hebben op
zorg op maat. Per zorgnood wordt gekeken naar de situatie. Het is niet altijd
wenselijk dat deze personen een budget krijgen. Er moet opener worden
gekeken naar de mogelijkheden binnen de reguliere zorg, die inclusiever moet
worden gemaakt, en naar het uitbreiden van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
97) JONGCD&V betreurt de lange wachtlijsten voor personen die wachten op
een budget. We vinden dat dit jongeren hindert/fnuikt in het ontplooien van hun
leven, zoeken naar werk. We moeten durven nadenken over een (her)nieuw(d)
inclusiever systeem waarbij iedere rechthebbende binnen redelijke termijn de
hulp/het budget krijgt waar hij recht op heeft en waar de zorgregie in handen
blijft van hij die hulp nodig heeft. Voorts vinden we dat diegene die nu op de
wachtlijst staan tegen ten laatste 2030 over hun budget moeten kunnen
beschikken.
98) JONGCD&V vindt dat kinderopvang voor jonge ouders die nog studeren
gratis moet voorzien worden in het hoger onderwijs, naar Scandinavisch
voorbeeld.

99) JONGCD&V pleit voor de uitrol van Zorgzame Buurten over heel Vlaanderen
in de strijd tegen eenzaamheid en ter bevordering van de sociale cohesie.

Werk

100) JONGCD&V pleit voor extra federale hefbomen voor de regio’s om een
arbeidsmarktbeleid op maat te voeren.
101) JONGCD&V vraagt extra inspanningen voor de aanpak van tekorten bij
knelpuntberoepen.
102) JONGCD&V pleit voor het invoeren van praktijktesten op sectorniveau, ook
voor stageplaatsen.
103) JONGCD&V pleit ervoor om het Stelsel van Werkloosheid met
Bedrijfstoeslag (SWT) zo snel mogelijk uit te faseren, om zoveel mogelijk
mensen aan het werk te houden.
104) JONGCD&V pleit voor een minder strikte koppeling tussen de lonen en de
anciënniteit.
105) JONGCD&V pleit voor een verdere uitbreiding van regressiviteit doorheen
de duurtijd van de werkloosheidsuitkeringen.
106) De werkloosheidsuitkering moet verder uitgefaseerd worden in de tijd en
volledig wegvallen na twee jaar werkloosheid, waarbij de huidig erkende
uitzonderingen bewaard blijven. Wij pleiten voor een sterke investering in het
activeringsbeleid, door o.a. meer middelen aan de VDAB toe te kennen.
107) JONGCD&V pleit voor het verkorten van de beroepsinschakelingstijd d voor
pas afgestudeerden.
108) JONGCD&V pleit voor de verhoging van de streefcijfers van tewerkstelling
voor personen met een handicap bij de overheid.

Wonen

109) JONGCD&V wil de mogelijkheden van een gesplitste aankoop van een
eigendom onderzoeken en verder faciliteren.
110) JONGCD&V vraagt dat er meer trajecten en begeleiding voorzien worden
voor ouderen die kleiner willen gaan wonen maar deze financiële opgave
moeilijk vinden. Dit geeft een positief effect op woningmarkt en bespaart ruimte.
111) JONGCD&V eist dat lokale besturen die hun Bindend Sociaal Objectief
(wettelijk minimum aantal sociale woningen) systematisch niet halen niet alleen
intensieve begeleiding, maar ook sancties opgelegd krijgen.
112) JONGCD&V vraagt dat huisjesmelkers strenger aangepakt en belast worden.
Verhuurders die hardnekkig nalatig zijn in het verduurzamen, degelijk
onderhouden of isoleren van hun woningen, zullen een deel van hun
huurinkomsten moeten afstaan.
113) JONGCD&V vraagt dat politiediensten sneller de toelating krijgen een
kraakpand te betreden, zodat er kordater kan opgetreden worden tegen
krakers.

Actualiteitsmoties (22 april 2023)

A) JONGCD&V pleit voor het onmiddellijk en volledig valoriseren van het
sectoraal akkoord tussen de federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
en de politievakbonden.
B) JONGCD&V pleit voor een behoud van de NAVAP-regeling in afwachting van
een gezamenlijke herziening van de eindeloopbaanregelingen van de zware
beroepen bij de overheid.