Diversiteit

In het kader van het actief pluralisme is JONGCD&V tegen een algemeen verbod van levensbeschouwelijke symbolen (zoals hoofddoek, keppel, kruisje, dastaar,...) in de publieke dienstverlening.

 Jeugdraden moeten worden samengesteld uit alle gesubsidieerde jeugdverenigingen uit de gemeente. Daarenboven moeten deze kunnen aangevuld worden door jongeren met een diverse achtergrond waardoor we deze van een nieuwe dynamiek voorzien en een zo goed mogelijke spreiding in elke gemeente.

 Publieke organisaties horen ieder jaar een vast aantal stageplaatsen te voorzien voor jongeren met specifieke aandacht voor doelgroepen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de organisatie en de mogelijkheid voorzien om uiteindelijk volwaardig deel uit te maken van de organisatie. (naar voorbeeld van de diversiteitsstages bij VRT).

 JONGCD&V pleit voor een opleiding voor clerici die niet in de EU een opleiding hebben genoten en in België prediken. Zo kunnen deze hun boodschap uitdragen aangepast aan de gelovigen in de Westerse leefwereld.

 JONGCD&V pleit voor een verplichte opleiding in Vlaanderen voor elke imam die werkt  in een erkende moskee. In het kader van de vrijheid van levensbeschouwing wordt de inhoud van de opleiding bepaald door vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap.

 JONGCD&V pleit voor een verdere bekendmaking en ondersteuning van de huidige instanties zoals de jongerentelefoon. Aanvullend pleiten we ook voor een centrale website waar jongeren met hun vragen i.v.m. levensbeschouwing en dergelijke terechtkunnen. De personen die bijvoorbeeld een jongerentelefoon bemannen moeten ook een bijkomende opleiding genieten om op een gepaste wijze om te kunnen met levensbeschouwelijke vragen.

JONGCD&V is voorstander van een maatschappijleer examen in een van de landstalen op maat voor alle nieuwkomers die een naturalisatieaanvraag indienen. Dit met uitzondering van deze die hier een diploma secundair onderwijs behaald hebben.

 JONGCD&V is voorstander van blinde sollicitaties. Hiermee garanderen we dat iedereen op basis van persoonlijke verwezenlijkingen door de eerste selectiefase geraakt. Aanvullend op het invoeren van de blinde sollicitaties moet er echter blijvend worden ingezet op wederzijdse sensibilisering.

 JONGCD&V is voorstander van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Om dit te verwezenlijken willen we verdere investeringen in kwalitatieve opleidingen en ondersteuning. JONGCD&V wil diversiteit niet afdwingen met quota.

 Er komt een verplicht vak DIALEF naast de bestaande levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs. Op die manier moedigen we jongeren aan om actief hun persoonlijke geloofsovertuiging met elkaar te bespreken.

 JONGCD&V wil dat de diversiteit van de samenleving zich ook vertaalt naar de inhoud van het vak geschiedenis, zodat leerlingen naast hun gemeenschappelijke toekomst ook een beeld krijgen van het divers verleden.

 Heteronormatief denken sterker aanpakken vanaf het kleuteronderwijs.

 

 Bron: NR Superdiversiteit (2016)

 

Praktijktesten op de arbeidsmarkt

 Een krachtig antidiscriminatiebeleid is dan ook een absolute must. Praktijktesten maken hier essentieel deel van uit.

 Bron: NR WIJ-Congres (2016)