Ethiek

 • JONGCD&V wil inzetten op preventieve maatregelen en sensibilisering over
  veilig vrijen. We pleiten daarom voor de volledige terugbetaling van
  anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts
  voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal volledige terugbetaling mogelijk
  worden, indien medisch verantwoord.
 • Voor JONGCD&V moet de termijn voor abortus worden opgetrokken tot 14
  weken en de wachttijd teruggeschroefd worden naar minimum 48 uur, waarbij in
  de abortuswetgeving rekening gehouden moet worden met het
  zelfbeschikkingsrecht van de vrouw als de bescherming voor het ongeboren
  leven.
 • JONGCD&V is van mening dat zorgverleners nooit gedwongen kunnen
  worden in te gaan tegen hun ethisch kompas. Zorginstellingen, in samenwerking
  met hun inrichtende macht en kapitaalverstrekkers, hebben de vrijheid te kiezen
  voor een project met een bepaald ethisch kader dat openbaar beschikbaar
  gesteld wordt.
 • JONGCD&V pleit voor inclusief beleid waar alle genderidentiteiten zich in
  kunnen thuis voelen, zonder dat de overheid bepaalde persoonlijke
  voornaamwoorden oplegt.
 • JONGCD&V streeft naar een samenleving waar positieve discriminatie niet
  meer nodig is.
 • Indien een handeling in de zorginstelling niet kan gebeuren omwille van
  gewetensbezwaren, dan moet een kosteloze overplaatsing mogelijk zijn naar
  een zorginstelling die wel de handeling kan verstrekken.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Anticonceptie

JONCD&V pleit voor het uitbreiden van de terugbetaling van anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal terugbetaling mogelijk worden, indien medisch verantwoord. De huisarts of gynaecoloog kan hiervoor een attest opmaken. 

Bron: Ideologisch Congres (2021)

Euthanasie

JONGCD&V is geen voorstander van de uitbreiding van de huidige euthanasiewet bij vergevorderde dementie.

Bron: Ideologisch Congres (2021)

Bij meerderjarigen moet euthanasie mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden.

Bron: Congres Ethica (2016)

Euthanasie bij minderjarigen

Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch)  en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast.

 Bron: Congres Ethica (2016)
 

Prostitutie

 JONGCD&V vindt sekswerk niet noodzakelijk problematisch en pleit daarom voor een decriminaliseringsmodel voor sekswerk vanaf 18 jaar. Voor JONGCD&V is een sterk uitgewerkte rechtspositie voor de sekswerker hierin belangrijk.

 Bron: Congres Ethica (2016)

Draagmoederschap

 JONGCD&V is voor altruïstisch draagmoederschap en sluit commercieel draagmoederschap uit. Draagmoederschap wordt beperkt tot hoogtechnologisch draagmoederschap met genetisch verwantschap met minstens één wensouders. JONGCD&V wil wel laagtechnologisch draagmoederschap toepassen indien er een familiale band is tussen de draagmoeder en een wensouder. JONGCD&V vindt dat enkel wensouders die zelf omwille van fysieke of medische redenen geen kinderen kunnen krijgen beroep kunnen doen op een draagmoeder.

 Voor JONGCD&V wordt de afstammingsband van het kind met de ouders best via een preconceptieve machtiging door de familierechtbank bepaald. Het kind wordt in dit geval onmiddellijk na de geboorte toegewezen aan de wensouders, die beide – of minstens een van hen – een genetische band met het kind hebben. Dit geeft meer rechtszekerheid aan zowel draagmoeder als de wensouders.

 Om de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te garanderen, opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder.

 JONGCD&V vraagt aan de toekomstige fertiliteitscentra om, net als de bestaande centra, interdisciplinaire teams samen te stellen om de draagmoederschap te begeleiden.

 Bron: Congres Ethica (2016)