Europa

 Visie op de Europese Unie

 

Eerst en vooral pleit JONGCD&V voor een federaal en democratisch Europa, met eigen middelen voor de EU, initiatiefrecht voor het Europees Parlement en een versterkte deelname van het middenveld aan de besluitvorming.

 JONGCD&V is voorstander van een sterke economische unie, waarin naast een strikt budgettair beleid aandacht is voor een verhoging van de concurrentiekracht en de economische groei. De Europese begroting moet ten volle worden ingezet als een investeringsbudget, in het bijzonder voor het stimuleren van KMO’s.

 JONGCD&V wil een sociaal Europa realiseren dat kansen biedt aan jongeren. Wij willen dat de EU waardig werk garandeert en sterker inzet op het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Sociale dumping moet worden bestreden, echter zonder aan het principe van vrij verkeer van personen en diensten te raken.

 JONGCD&V ziet de rol van Europa in de wereld als die van een globale leider die weegt op het internationale beleid, niet enkel financieel maar ook politiek. Dit betekent ook dat de lidstaten gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen, bv. voor het realiseren van een menselijk asiel- en migratiebeleid.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 Europese staatsstructuur

 

JONGCD&V pleit voor een federale Europese structuur. In een grondwettelijk verdrag worden de bevoegdheden opgesomd waarvoor het federale niveau verantwoordelijk is.

·         De Europese Commissie treedt op als volwaardige Europese regering. Om de efficiëntie van de Europese Commissie te verhogen, moet gestreefd worden naar een kleiner ledenaantal. Het principe van 1 commissaris/lidstaat moet dus verlaten worden.

·         De Raad van de EU en het Europees Parlement vormen een tweekamerstelsel.

·         Het Europees Parlement krijgt medebeslissingsrecht in alle betrokken beleids- domeinen. De rol van het Europees Parlement dient te worden opgewaardeerd met een volwaardig initiatiefrecht bij het opstellen van Europese wetgeving.

·         Beslissingen in de Raad worden met gekwalificeerde meerderheid genomen.

 

Daarnaast kunnen de lidstaten bevoegdheden, die in het gemeenschappelijk belang van de Unie zijn, overdragen en/of delegeren naar het federale niveau. Dit gebeurt via de Europese Raad of de Raad van Ministers. Deze beslissingen worden met unanimiteit genomen.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 Europa op twee snelheden

 

Wij streven naar een verenigd Europa waarin alle lidstaten participeren aan het EU- beleid. Een Europa met meerdere snelheden laat een beperkte groep lidstaten toe verdere stappen in de Europese integratie te zetten met de bedoeling dat andere lidstaten hen op termijn vervoegen. Alle lidstaten, ook deze die zich in een overgangsfase bevinden voor permanente deelname, moeten betrokken worden bij de voorbereiding van toekomstige projecten.

 (…) die bevoegdheden als fiscaliteit, sociale programma’s (arbeidsmarkt en welzijn), defensie en inlichtingendiensten willen delen om op die manier solidariteit tussen hen en hun burgers te versterken.

 

Bron: NR Europa (2014) en NR WIJ-Congres (2016)
 

 

Financiële autonomie en Europese begroting

 

JONGCD&V pleit ervoor om de EU financieel autonomer te maken:

·         De Europese meerjarenbegroting moet voor minstens 60% uit eigen inkomsten bestaan, die een deel van de nationale bijdrages vervangen.

·         Dit is mogelijk door de overdracht van een deel van de vennootschapsbelasting naar de EU, door een Europese klimaatbelasting of een belasting op diensten die fundamenteel grensoverschrijdend zijn, bv. een financiële transactietaks of btw op internetverkoop. De overheid moet maatregelen ook toetsen op hun effect op de concurrentiekracht en in de eerste plaats op zoek gaan naar initiatieven met een positief effect.

·         Het Europees Parlement heeft medebeslissingsrecht over de inkomsten- en uitgavenzijde van het ganse EU-budget.

 

De Europese begroting moet volgens JONGCD&V ten volle ingezet worden als investeringsbudget.

·         Projecten die gefinancierd worden door de Europese fondsen moeten een duidelijk doel hebben, bv. investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ze moeten ook zoveel mogelijk gebruik maken van financiële instrumenten.

·         De Europese middelen kunnen aangevuld worden door project-obligaties en eventueel euro-obligaties, te gebruiken voor de financiering van grote investeringsprojecten.

·         De EU moet lidstaten die Europese fondsen het meeste nodig hebben ondersteuning geven. Dit kan via verlaagde cofinancieringsvoorwaarden of de uitwisseling van best practices via twinning-initiatieven.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Europese verkiezingen

 

JONGCD&V wil de legitimiteit van het Europees Parlement versterken:

·         Wij pleiten voor de introductie van een Europese kieskring met transnationale lijsten, in eerste instantie voor een klein deel van de parlementszetels. Dit moet de aanzet zijn tot een pan-Europese campagne met duidelijke Europese strijdpunten en tot de verdere uitbouw van de Europese partijen. Daarnaast moet verder gestreefd worden naar eenvormige verkiezingsprocedures bij de Europese verkiezingen.

·         De kandidaten voor het Commissievoorzitterschap moeten zich op deze lijsten laten verkiezen.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Single Seat

 

JONGCD&V benadrukt dat de Europese regeringen eindelijk werk moeten maken van één zetel voor het Europees Parlement in Brussel.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Europese instellingen

 

JONGCD&V pleit voor de afschaffing van het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité:

·         Wij zijn van mening dat regionale overheden effectiever hun stem kunnen laten horen door regionale samenwerking en door in directe dialoog te gaan met de Europese instellingen, eerder dan via een Europees adviesorgaan.

·         Middenveldorganisaties moeten direct via de Commissie of het Parlement hun mening over beleidsvoorstellen kunnen geven.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  

Eurozone en muntunie

 

JONGCD&V pleit voor de hervorming van de EMU tot een effectieve muntunie:

·         Naast een strikt budgettair beleid moet de aandacht van de eurozone voornamelijk uitgaan naar het versterken van de concurrentiekracht, het werk maken van een sociaal beleid en het stimuleren van duurzame economische groei.

·         De analyse van macro-economische onevenwichten moet meer rekening houden met de eurozone als geheel en mogelijke perverse effecten van het beleid in één lidstaat op de andere lidstaten.

·         De arbeidsmobiliteit binnen de EU moet bevorderd worden via de Europese verspreiding van vacatures en de betere overdraagbaarheid van sociale rechten (bv. anciënniteit, vakantie, pensioen).

 

In de bankenunie moet de Europese dimensie zwaarder doorwegen. Dit wil zeggen dat, bv. in de Single Resolution Board, de EU-vertegenwoordigers een beslissing kunnen doordrukken wanneer de lidstaten niet tot een akkoord komen.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Eengemaakte energiemarkt

 

JONGCD&V pleit voor een vervollediging van de Europese gas- en elektriciteitsmarkten en een geïntegreerd Europees energiebeleid met een sterke interne en externe dimensie dat duurzaamheid, competitiviteit en diversificatie centraal zet.

·         De EU moet erkennen dat de keuze voor een Europese energieomwenteling onomkeerbaar is. Bindende targets tegen 2030 voor uitstootvermindering, aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn daarom essentieel.

·         Europa moet eveneens aan de kar blijven trekken op het internationale niveau. Het nieuwe internationale klimaatakkoord dat in 2015 moet afgesloten worden, moet effectief perspectief bieden op een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 80- 95% tegen 2050.

 

JONGCD&V wil resoluut kiezen voor een Europese “Energiewende” en Europese “energieunie”. Meer investeringen in een betere interconnectiviteit en grotere budgetten moeten worden vrijgemaakt voor R&D in energie-efficiëntie, opslagtechnologie, smart-grids, demand-side management en duurzame productietechnologie.

 

Bron: NR Europa (2014) en NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Europees minimumloon

 

JONGCD&V staat voor een socialer Europa waarin een minimumloon voor werknemers gegarandeerd is. De EU moet de lidstaten ertoe aanzetten een minimumloon in te voeren

dat overeenkomt met de armoedegrens in het betreffende land.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Sociale fraude/dumping

 

JONGCD&V pleit voor een consequente en efficiënte aanpak van sociale fraude, die ervoor zorgt dat het principe van vrij verkeer van personen en diensten niet als oneerlijke concurrentie wordt ervaren.

·         Wij zijn voorstander van de verplichte invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor de lonen van alle onderaannemers in elke lidstaat.

·         Boetes voor vastgestelde overtredingen moeten onmiddellijk geïnd kunnen worden, vergelijkbaar met de directe inning van boetes bij verkeersovertredingen.

·         Wij pleiten voor een verplichte en vlotte uitwisseling van sociale gegevens tussen de lidstaten door middel van een centrale Europese databank.

·         Bij detachering moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden in het land van effectieve tewerkstelling, met een verrekening tussen de betroffen lidstaten.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Jongerenwerkloosheid

 

JONGCD&V wil dat alle EU-lidstaten van het bestrijden van jeugdwerkloosheid en het

investeren in kwaliteitsvolle jobs voor jongeren een prioriteit maken. De EU moet ondersteunend optreden door jongeren blijvend als doelgroep op te nemen in het Europees Sociaal Fonds.

Jongeren mogen op de arbeidsmarkt niet gediscrimineerd worden. De lidstaten en de EU moeten erop toezien dat zij onder gelijkwaardige voorwaarden kunnen werken als hun oudere collega’s. Bovendien is JONGCD&V voorstander van een Europese standaard voor stages, die buiten of na de studies plaatsvinden. Dergelijke stages moeten minimaal een kostendekkende vergoeding omvatten.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Vluchtelingen

 

JONGCD&V vindt dat de EU meer aandacht moet besteden aan vluchtelingen uit oorlogsgebied. Deze moeten met behulp van resettlement-programma’s tenminste tijdelijk in de EU kunnen worden opgevangen.

JONGCD&V dringt aan op de finale harmonisering van het asielbeleid. Deze problematiek is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt Europese solidariteit. Asielzoekers moeten zoveel mogelijk proportioneel door de verschillende lidstaten worden opgenomen.

Het budget voor het grensagentschap van de EU, Frontex, moet worden verhoogd. Dit agentschap heeft naast een politionele en juridische ook een humanitaire taak.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Internationale vertegenwoordiging

 

De EU moet internationaal zoveel mogelijk met één stem spreken. JONGCD&V pleit voor een EU-zetel in belangrijke internationale organisaties, in het bijzonder de VN- Veiligheidsraad en het IMF.

Europese Delegaties in de wereld moeten meer de rol van informatieuitwisseling en coördinatie op zich nemen. Ook wijst JONGCD&V op de schaalvoordelen die te vinden zijn in het lokaal samenwerken van EU-landen zoals het Schengenhuis in Kinshasa. Deze vorm van samenwerking moet ook elders overwogen worden.

JONGCD&V pleit voor de oprichting van een EU-FAST, naar het voorbeeld van het Belgische B-FAST. Daarnaast moet de noodhulp van de lidstaten beter gecoördineerd worden.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  

Turkije en Cyprus

 

Turkije moet lid kunnen worden van de EU zo gauw het aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet. JONGCD&V aanvaardt niet dat Turkije hierin anders behandeld zou worden dan de andere kandidaat-lidstaten.

 JONGCD&V pleit voor een deblokkering van het Cyprus-conflict. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid moet de VN vragen om haar bemiddelingsopdracht te hervaloriseren.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

De EU dient met haar lidstaten de engagementen in het kader van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen te bevestigen en proactief te streven naar een nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking voor het post 2015 tijdperk. Het is belangrijk dat de lidstaten het groeipad voor een 0,7% besteding van hun BNI aan officiële ontwikkelingshulp aanhouden zodat de benodigde middelen voor structurele samenwerking kunnen worden vrijgemaakt.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  

De EU en het middenveld

 

JONGCD&V roept op om de participatie van het middenveld aan de Europese besluitvorming te versterken. Een constructieve samenwerking die openstaat voor alle belangengroepen is hierbij cruciaal. Het Europees Parlement is een belangrijke partner om te waken op het algemeen belang.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

Economische ondersteuning

 

KMO’s en jonge ondernemingen verdienen meer aandacht in het Europees beleid. Programma’s zoals het ‘KMO-initiatief’ moeten uitgebreid worden, maar de EU moet ook meer inzetten op een vlotte toegang van KMO’s tot financiering, dit via stimulansen voor de banken en andere financieringskanalen alsook door het vereenvoudigen van de bureaucratische procedures verbonden aan de regionale fondsen.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Minumstandaarden

 

JONGCD&V vindt het de taak van de EU om minimumstandaarden rond

werkomstandigheden en verloning voor producten die van buiten de Europese markt komen te promoten. Wij willen dat het Fair Trade Label ook toepasbaar wordt op kledij, elektrische toestellen en andere producten.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Erasmus+

 

JONGCD&V pleit voor de uitbreiding van het Erasmus+ Programma. Extra aandacht moeten worden besteed aan de verspreiding van het programma, zodat alle jongeren kunnen participeren.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Europese vennootschapsbelasting

 

Daarom zijn we voorstander van minstens een beperkte harmonisering van de vennootschapsbelasting.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

 De EU en democratie

 

De Europese expertise in het bouwen van democratische systemen dient overgedragen te worden, bv. door de actieve ondersteuning van democratische politieke groeperingen.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  

Duurzame producten

 

JONGCD&V pleit voor nultolerantie voor planmatig falen ('planned obsolence') van elektronische toestellen. Daarnaast vragen we om de Europese garantieperiode voor elektronica uit te breiden naar drie jaar en een voldoende lange ondersteuningsperiode te voorzien.

 JONGCD&V wil de opmaak van een plan voor duurzaam design van elektronica opleggen. In dit plan staat een beschrijving van de recyclage, hergebruik en verwerking van de afzonderlijke onderdelen over de gehele levenscyclus.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)