Green Deal Congres

Op deze pagina vind je de integrale tekst van het Green Deal Congres. Wil je meer gericht zoeken, dan kun je teruggaan naar de vorige pagina en heb je keuze uit verschillende afgebakende thema's.

Mobiliteit en logistiek

 JONGCD&V pleit ervoor om het systeem van bedrijfswagens te behouden als optie binnen een mobiliteitsbudget voor specifieke beroepscategorieën, om zo via fiscale voordelen de omschakeling naar een klimaatneutraal wagenpark te versnellen. Het uitvaardigen en gebruik van bedrijfstankkaarten wordt gereglementeerd en aan banden gelegd. JONGCD&V pleit daarnaast voor verdere fiscale incentives van het groene wagenpark, toegankelijk voor iedere Vlaming, niet enkel voor zij die toegang hebben tot salariswagens. Daarnaast moeten alternatieve vervoerswijzen verder gestimuleerd worden: deelwagens, deelfietsen, openbaar vervoer, mobipunten,…

JONGCD&V pleit voor de uitbreiding van de bestaande Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens naar lichte vracht.

JONGCD&V pleit ook voor de snelle invoering van een Europese kilometerheffing voor vrachtwagens. De prijs per kilometer is afhankelijk van tijd, traject en uitstoot van de vrachtwagen.

JONGCD&V pleit voor het opnemen van alle internationale scheep- en luchtvaart in een mondiaal systeem van emissiehandel rechten voor CO2 dat actoren dwingt hun uitstoot drastisch te verlagen.

JONGCD&V pleit voor een Europese luchtvaarttaks, zoals een accijns op kerosine voor vliegtuigen.

JONGCD&V pleit voor een Europees verbod op korte afstandsvluchten (in zoverre een alternatief met ‘gelijke’ reisduur beschikbaar is). We pleiten tegelijkertijd voor een uitbouw van een Europees netwerk van nachttreinen en hogesnelheidstreinen. Nachttreinen en hogesnelheidstreinen vanuit Brussel kunnen hierbij een alternatief vormen. Brussel, met zijn centrale ligging, moet een Europese hub worden van de nachttrein.

JONGDCD&V pleit voor de snelle omschakeling van dieseltreinen naar zero-emissie technologieën (bijvoorbeeld groene elektrificatie of waterstof). Het actief aantrekken van (Europese) pilootprojecten voor milieuvriendelijke alternatieven in openbaar vervoer biedt daarbij opportuniteiten voor bepaalde regio’s om de bestaande vervoersarmoede op een milieuvriendelijke manier op te lossen. JONGCD&V ziet waterstof als de klimaatneutrale brandstof voor scheepvaart. België moet dan ook een voortrekkersrol opnemen als expertisecentrum rond waterstof, met focus op de maritieme wereld.

JONGCD&V pleit voor de voorziening van walstroom aan loskades, overslagpunten, wachtdokken en sluizen. Het gebruik van generatoren als schepen hier aanleggen is verboden. De walstroom wordt voorzien van groene stroom. Dergelijke walstroom installaties dienen in samenwerking tussen logistieke bedrijven en overheid worden uitgerold. Indien hieraan voldaan verplichten we het gebruik van walstroom wanneer schepen zijn aangemeerd.

JONGCD&V pleit voor een verbod op gratis retourneren zolang de volledige kost niet wordt geïnternaliseerd (productie, logistiek, hergebruik/vernietiging), en dit door middel van een minimale opgelegde ‘retourneer’-prijs.

JONGCD&V pleit om meer in te zetten op Koning Fiets. Dit door het aanleggen van vrij liggende fietsbeddingen en het aanleggen van echte fiets-o-strades die onze kernen verbinden.

JONGCD&V pleit ervoor om alle EU-hoofdsteden met elkaar te verbinden via hogesnelheidstreinen om zo een waardig alternatief te hebben voor intra-Europese vluchten.

JONGCD&V pleit om ook meer te investeren in het openbaar vervoer. Dit door meer hoogwaardige openbaar vervoer-lijnen aan te leggen die onze kernen verbinden, daarnaast pleit JONGCD&V er voor om spoorlijnen te heropenen/heraan te leggen en deze voor iedereen toegankelijk te maken. 

JONGCD&V pleit voor een radicaal duurzaam, lokaal klimaatbeleid. Lokale gemeenten en steden kunnen een voortrekkersrol spelen om duurzame initiatieven uit te rollen. We denken hierbij aan wijkrenovaties, afhaalpunten om de druk van persoonlijke afhaal bestelwagens te verlagen, investeren in zonnepanelen op publieke daken en investeren in goede fietsinfrastructuur.

JONGCD&V wil een Europese heffing op de uitstoot van cruiseschepen.

 Europees landbouw en natuurbeleid

JONGDCD&V pleit voor versnelde investeringen in onderzoek en uitwerking van ondergrondse en bovengrondse waterberging. Bedrijven die een bepaalde netto hoeveelheid water verbruiken, worden verplicht om gedeeltelijk zelfvoorzienend te worden.

JONGCD&V pleit voor het oprichten of ondersteunen van bestaande lokale kenniscentra om gemeenten, private partners en burgers te betrekken bij lokale tuin- en landbouw. Ook pleit JONGCD&V voor de opname van lokale tuin- en landbouw initiatieven in de vakoverschrijdende eindtermen.

JONGCD&V pleit voor het gebruiken van lokale land- en tuinbouwproducten bij het bereiden van onder andere schoolmaaltijden, kampmaaltijden, maaltijden in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen…

JONGCD&V pleit voor de snelle vergroening en ontharding van steden, gemeenten en privéterreinen. Via sanctie- en premie mechanismen moet vergroening en ontharding een prioriteit worden voor lokale besturen.

JONGCD&V pleit om het concept van volkstuinen te laten stimuleren door lokale overheden. Volkstuinen zijn een extra stimulans voor de lokale tuin- en landbouw en hebben tevens een sociale functie.

JONGCD&V pleit voor een combinatie van lokale tuin- en landbouw met  hoogtechnologische tuin- en landbouw, zoals indoor verticale stedelijke landbouw die men in Nederland  toe past.

JONGCD&V pleit voor het faciliteren van de toegang tot gronden voor jonge land- en tuinbouwers, onder meer door het ter beschikking stellen van gronden van gemeenten en OCMW's.

JONGCD&V bepleit de plaatsing van Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater in afgelegen gebieden waar de plaatsing van een riolering een te hoge kost met zich zou meebrengen. Elk huishouden moet aangesloten zijn op het rioleringsnet of voorzien zijn van een IBA tegen 2035. De Vlaamse overheid dient lokale besturen hierin financieel te ondersteunen waar dat nodig is.

JONGCD&V pleit ervoor dat lokale besturen faciliteren in het opstarten van lokale energiecoöperaties. Ze kunnen hiervoor beroep doen op RESCOOP Vlaanderen, die de verschillende Vlaamse energiecoöperaties die werken rond duurzame energie bundelt. Energiecoöperaties zorgen ervoor dat ook burgers mee kunnen investeren in duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld in zonnepanelen op scholen, bibliotheken of andere publieke daken. Burgers die anders niet in de mogelijkheid zijn om te investeren in duurzame energie (geen eigen dak in appartement, geen middelen voor hele zonnepaneel installatie) kunnen zo mee investeren in de duurzame transitie en hier een financieel rendement aan verdienen.

JONGCD&V pleit voor een opleidingsoffensief in groene competenties. De overheid brengt in kaart welke competenties nodig zijn voor de groene economie van de toekomst en investeert hierin via onderwijs en bij werkzoekenden.

JONGCD&V pleit ervoor om het plaatsen van groene daken en  groene gevels financieel aantrekkelijker en vergunning technisch makkelijker te maken.

JONGCD&V pleit voor groendaken als norm van bus- en tramhaltes.

Internationale handel – EU-beleid

JONGCD&V pleit voor de snelle invoer van een Europese CO2-grenstaks (Carbon Border Adjustment Mechanism) voor specifieke productcategorieën (bv. staal en cement). Op termijn moeten alle producten onder dit systeem vallen. Daarnaast pleit JONGCD&V ervoor dat de opbrengst van de CO2-grenstaks geïnvesteerd wordt in productiviteits ondersteunende maatregelen (bv. R&D, volwassenonderwijs, leren risico’s nemen...).

JONGCD&V pleit voor één wereldwijd koolstof handelssysteem, naar analogie met het Europese emissiehandelssysteem. Hiervoor dient de EU een actieve rol op te nemen om de verschillende CO2-handelsmethodes zo veel mogelijk te harmoniseren.

JONGCD&V pleit voor een traject richting klimaatneutraliteit dat nauw gemonitord wordt door de EU, door een jaarlijkse monitoring van elke lidstaat in hoever zij staan met de realisatie van de Klimaatdoelstellingen 2050. Er moeten ook sancties worden voorzien voor lidstaten die de doelstelling niet erkennen (bv. geen recht op subsidies uit fondsen bedoeld voor klimaatprojecten).

JONGCD&V pleit voor een verplichting voor ondernemingen vanaf een bepaalde grootte om de klimaatimpact (bv. CO2-uitstoot) van hun bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen (audit) om zo quick wins (bv. energie-recuperatie) te identificeren en te realiseren. Op basis van deze audit kunnen vervolgens gerichte steunsubsidies worden toegekend.

JONGCD&V pleit voor het uitwerken van een algemene CO2-taks zodat een transparant systeem kan worden opgezet waarbij de vervuiler betaalt de leidraad is.

JONGCD&V pleit voor het toepassen van ‘matching-commitment’ als principe in klimaatakkoorden tussen landen.

JONGCD&V pleit voor het oprichten van een Europees infrastructuurfonds dat voor een duurzame relance moet zorgen na de coronacrisis. Het fonds investeert via privaat kapitaal in publieke infrastructuur van de lidstaten, die het gedurende een bepaalde periode leasen. Hierdoor kunnen overheden infrastructuuruitgaven op een meer realistische manier opnemen in de begroting en na verloop van tijd eigenaar worden van de infrastructuur.

JONGCD&V wil de private sector de mogelijkheid geven om via proefprojecten innovatieve modellen, zowel qua financiering als qua bouwtechnieken, uit te rollen in de sociale huisvesting. Daarmee worden energiebesparingen in de eerste plaats gerealiseerd bij zij die dit het meest nodig hebben, maar kunnen tegelijk lessen getrokken worden voor businessmodellen die op de private markt kunnen werken. Om de renovatiegraad significant omhoog te krijgen, moeten we er immers voor zorgen dat er een markt ontstaat voor uitgespaarde energie.

JONGCD&V pleit voor het stimuleren en investeren in het onderzoek naar “Carbon capture and storage” en koofstofgebruik op Europese schaal. Hiermee kunnen we de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer verkleinen.