Ideologisch Congres 2021

Op 30 en 31 oktober 2021 hield JONGCD&V haar ideologisch congres ter ere van de 70ste verjaardag van de jongerenpartij. Hieronder vind je alle stellingen die op dat congres werden goedgekeurd. Wil je meer gericht zoeken, dan kan je teruggaan naar de vorige pagina en kies je een thema waarbij alle standpunten voor dat thema staan.

De verbonden persoon 

 1. JONCD&V pleit voor het uitbreiden van de terugbetaling van anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal terugbetaling mogelijk worden, indien medisch verantwoord. De huisarts of gynaecoloog kan hiervoor een attest opmaken.  
 2. JONGCD&V pleit voor het zwaarder bestraffen van seksuele misdrijven. Strafrechters moeten de mogelijkheid krijgen om androgene deprivatie therapie op te leggen als een van de voorwaarden voor invrijheidsstelling, mits instemming van de bestrafte. Veroordeelden moeten verplicht een traject van langdurige psychologische of psychiatrische begeleiding volgen.  
 3. JONGCD&V pleit ervoor om voor leegstaande kerken een nevenbestemming of een waardige herbestemming te voorzien die aansluit bij de originele bestemming en die een gemeenschapsbevorderende functie heeft. Indien de geloofsgemeenschap het vraagt, moet er in de herbestemde kerk een stille ruimte worden voorzien, bij voorkeur in het sacrale gedeelte, die kan dienen voor het uitoefenen van het geloof.  
 4. Neutraliteit slaat voor ons op het onpartijdig behandelen van iedere burger, niet op een “neutraal” uiterlijk vertoon. Werken bij een overheidsdienst, terwijl men een religieus symbool draagt, moet voor ons kunnen. 
 5. JONGCD&V pleit unilateraal voor het toelaten van religieuze symbolen in alle scholen. Vrijheid van religie wordt grondwettelijk gerespecteerd in onze pluralistische samenleving. De school is de plek bij uitstek waar een kind zichzelf kan vormen en zijn of haar identiteit kan ontplooien. 
 6. JONGCD&V is geen voorstander van de uitbreiding van de huidige euthanasiewet bij vergevorderde dementie. 

 

Democratische vernieuwing 

 1. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het recht op een extra parlementair medewerker van een persoon die niet langer deel uitmaakt van een regering en terug een parlementair mandaat opneemt. 
 2. JONGCD&V pleit voor een verlaging van de partijdotaties, en baseert de verdeelsleutel op basis van de percentages die partijen behalen bij de regionale en federale verkiezingen, waarbij een partij minstens 2% moet halen om aanspraak te maken op financiering. 
 3. JONGCD&V pleit voor het herinvoeren van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen en het behoud van de opkomstplicht bij verkiezingen op alle andere beleidsniveaus.  
 4. JONGCD&V pleit ervoor dat er geen samenvallende verkiezingen worden georganiseerd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. 
 5. JONGCD&V pleit voor het inrichten van een parlementaire hearing voor ministers die ingezworen willen worden, naar analogie met het systeem van de EU. De kandidaat-minister verschijnt voor de parlementaire commissies van haar of zijn toegekende portefeuille. Wanneer een ministerpost meerdere commissies betreft, vindt er een gezamenlijke hoorzitting plaats. De parlementsleden van de commissie ondervragen de kandidaat-minister en testen op haar of zijn algemene competentie als de geschiktheid voor de portefeuille. 
 6. JONGCD&V pleit voor een duidelijke tijdstabel bij de regeringsvorming. Indien negen maanden na de verkiezingen geen regering het vertrouwen heeft gekregen in het parlement, wordt naar Brussels model een afspiegelingsregering voorgelegd aan het parlement, indien deze afspiegelingsregering geen meerderheid bekomt worden automatisch nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 
 7. JONGCD&V pleit voor invoeren het verkiezen van de voorzitter uit de oppositie van de Kamer, het Vlaams Parlement en de senaat zodat deze ten volle de belangen van de volksvertegenwoordigers kan bewaken. Elke oppositiepartij schuift hiervoor een kandidaat naar voren. 
 8. JONGCD&V pleit voor transparantie in partij uitgaven. Partijen zijn verplicht om jaarlijks te publiceren hoe ze hun dotatie besteden met duidelijk overzicht welk aandeel gaat naar social media, studiedienst, personeel, … 
 9. JONGCD&V pleit om volksvertegenwoordigers een duidelijk statuut te geven. Momenteel is het sociale en juridische statuut van parlementsleden niet duidelijk, waardoor onzekerheid over de functie bestaat. Met het invoeren van een gedegen sociaal statuut, kunnen bijzondere privileges zoals de onbelaste onkostenvergoeding en de uittredingsvergoeding ook uitgefaseerd worden. 

 

Onderwijs 

 1. JONGCD&V pleit om lerarenteams en schoolbesturen te versterken waardoor ze het eigenaarschap van hun leerplannen in handen nemen. 
 2. JONGCD&V pleit ervoor dat er een ethische code opgesteld wordt met alle relevante partners. Iedere externe organisatie die pedagogische diensten of materiaal aanlevert dient deze ethische code na te leven. 
 3. JONGCD&V pleit voor een grotere diversiteit van leerkrachten in het onderwijs. De lerarenopleidingen dienen gerichte acties te voeren om deze leerkrachten-in-spe aan te trekken. De overheid kan rolmodellen en ambassadeurs aanstellen. 
 4. JONGCD&V pleit ervoor om het bestuurlijk vermogen van scholen te vergroten. Ten eerste moet er een groter budget komen om het hoofd te bieden aan pedagogische en administratieve taken. Ten tweede dient er een groter budget te zijn voor professionaliseringstrajecten voor schooldirecteurs en toekomstige schooldirecteurs. Tot slot moet er een garantie komen dat regelgeving voor het nieuwe schooljaar ten laatste in maart van het voorgaande schooljaar gepubliceerd is. Scholen moeten meer zeggenschap krijgen over de besteding van de middelen die de overheid hen toekent. 
 5. JONGCD&V pleit voor het herzien van de vaste benoeming, ten voordele van startende leerkrachten en het versterken van de capaciteit van directeurs om een grondig personeelsbeleid te voeren.  
 6. JONGCD&V pleit voor een graduele invoering van niet-bindende ijkingstoetsen, voorafgaand aan alle opleidingen aan het hoger onderwijs. 
 7. JONGCD&V verzet zich tegen verdoken besparingen a.h.v. begrotingstechnische kunstgrepen in het onderwijs. Zo mogen er in het hoger onderwijs nooit nog ‘kliks’ worden overgeslagen, mag in het leerplichtonderwijs geen niet-indexatie van de werkingsmiddelen meer plaatsvinden, en moet het aanwendingspercentage van de scholen terug naar 100%. 
 8. JONGCD&V pleit voor de versterkte erkenning van de anciënniteit van zij-instromers (tot een anciënniteit van 20 jaar qua verloning).  

 

Economische en sociale zaken 

 1. JONGCD&V pleit voor een wettelijke verplichting dat elke stad en gemeente minstens 15% sociale woningen beschikbaar heeft tegen 2030 en 25% tegen 2040, op straffe van sanctionering. 
 2. JONGCD&V pleit voor de afschaffing van de registratierechten voor de eerste en enige woning op het moment van aankoop. 
 3. JONGCD&V pleit voor een verplichting van conformiteitsattesten bij huurwoningen en studentenkamers en de hierbij horende adequate handhaving op deze verplichting. 
 4. JONGCD&V pleit voor het verminderen van de erelonen van de notaris bij het kopen van onroerend goed, in ieder geval bij de eerste en enige woning op het moment van aankoop. 
 5. JONGCD&V pleit voor het opnemen van de verplichting tot een structureel evenwicht van de begroting in de Belgische Grondwet ('de zwarte nul’). 
 6. JONGCD&V pleit voor een nauwgezettere opvolging van werkzoekenden, waarbij men na één jaar werkzoekend zijn verplicht terecht komt in een intensief traject van VDAB.  
 7. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het belastingvoordeel bij de lening van de aankoop van elk extra verblijf.  
 8. JONGCD&V pleit onverminderd voor het volledig afschaffen van de zogenaamde ‘prijs van de arbeid’ voor personen met een handicap. 
 9. JONGCD&V pleit voor een minimumpensioen van 1500 euro netto. 
 10. JONGCD&V pleit voor de versterkte inzet van fiscaliteit om bepaalde woonvormen te stimuleren o.w.v. sociale, ecologische en maatschappelijke doelstellingen. 

 

Gezondheidszorg en welzijn 

 1. JONGCD&V pleit voor het hervormen van het systeem van eerstelijns medische hulp tijdens de wachturen. Een centraal triagenummer moet worden uitgerold over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor deze triagediensten worden bijkomende Vlaamse kwaliteitsnormen bepaald. De triagist is gemachtigd te beslissen dat een specifieke pathologie niet tijdens de wachturen behandeld hoeft te worden en deze patiënt dan ook niet door te sturen.   
 2. JONGCD&V pleit ervoor dat alle bevoegdheden en middelen omtrent residentiële psychiatrische zorg worden overgeheveld naar het niveau van de deelstaten. Het budget voor geestelijke gezondheidszorg kan dan flexibeler worden ingezet, waarbij de focus kan worden verlegd naar preventie en vroege detectie van psychische problematiek. De patiënten zullen zo langer in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun sociale weefsel behouden. 
 3. JONGCD&V pleit voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol tot 18 jaar, zonder onderscheid te maken tussen bier, wijn of sterke dranken. Aanvullend dient meer de nadruk gelegd te worden op handhaving en sensibilisering. 
 4. JONGCD&V pleit voor het oprichten van een ontradingscommissie waar ongecontroleerde gebruikers van drugs naar worden verwezen. Het doel van de commissie is niet om te bestraffen maar om een plan op maat op te maken om de gebruiker optimaal te begeleiden. 
 5. JONGCD&V pleit voor het grondig herdenken van de prioriteiten in het drugsbeleid. We zetten ons af tegen een ‘war on drugs’-model. De vele middelen die nu gespendeerd worden aan handhaving en bestraffing moeten deels gealloceerd worden naar preventie, vroegdetectie en drugshulpverlening. 
 6. JONGCD&V pleit voor verdere investeringen in de terugbetaling van eerste en tweedelijnszorg betreffende geestelijke gezondheid. Op die manier ontlasten we crisiscentra en ziekenhuizen zodat patiënten met acute noden daar snel terecht kunnen. 

Ecologie en mobiliteit 

 1. JONGCD&V pleit voor verplichte groendaken op nieuwbouw in functie van waterbuffering. 
 2. JONGCD&V pleit voor de uitbreiding van de renovatieplicht naar residentiële woningen. 
 3. JONGCD&V pleit ervoor dat fietspaden op alle wegen waar 70 km/u mag gereden worden, afgescheiden worden. 
 4. JONGCD&V pleit ervoor kruispunten met verkeerslichten in de bebouwde kom verplicht conflictvrij in te richten. 
 5. JONGCD&V pleit voor nultolerantiebeleid rond alcohol met behoud van de huidige 0,2 promillegrens 
 6. JONGCD&V pleit voor venstertijden voor vrachtverkeer in de bebouwde kom en voor het opmaken van duidelijke alternatieve routes waar dergelijk transport wel een plaats heeft.  
 7. JONGCD&V pleit voor een verhoging van de belasting op een tweede wagen naast een actieve aanmoediging voor gedeelde mobiliteitsalternatieven. 
 8. JONGCD&V pleit voor een herziening van de energiefactuur, waarbij onder andere taksen op elektriciteit verschoven worden naar taksen op andere energievormen. 
 9. JONGCD&V beschouwt gemoderniseerde kernenergie als een waardevol onderdeel in de energiemix. 
 10. JONGCD&V pleit voor een rationalisering in de toekenning van subsidies voor klimaatvriendelijke projecten. Soms is verplichten beter dan subsidiëren.  

 

Technologie en innovatie 

 1. Alle overheden dienen op een veilige manier om te gaan met data, zoals voorgeschreven in de AVG (GDPR). Onderzoek naar het gebruik van Blockchain technologie door de overheid is essentieel in de verdere evolutie van data-applicaties. Er dient een kosten-baten analyse te worden opgemaakt om te bepalen of de overheid zelf een Blockchain technologie uit wenst te werken of beter gebruik maakt van bestaande technologieën. Samenwerking met andere Europese landen is hierbij cruciaal. 
 2. Technologieën, dienen gebruikt te worden ter uitrolling van een Belgisch eID-systeem, alsook om het elektronisch stemmen mogelijk te maken op alternatieve plaatsen.  
 3. De overheid dient een kader aan te nemen om de fiscale onduidelijkheid weg te werken omtrent het rendement van beleggingen in tokens/cryptomunten. Inkomens verworven via beleggingen in tokens/ cryptomunten dienen aantoonbaar gemaakt te worden. Er moet onderzocht worden of de toepassing van beurstaksen alsook de meerwaarde op speculatieve inkomens ook van toepassing zijn bij cryptomunten. 
 4. De overheid dient een lijst aan voorwaarden (vb. Energieverbruik) aan te nemen die als basis kunnen dienen voor de erkenning van cryptomunten als beleggingsmiddel. Samenwerking met andere Europese landen en de ECB is daarbij cruciaal. 
 5. Technologiebedrijven zouden moeten worden aangemoedigd om een Digital Ethicist aan te stellen om zo rekening te houden met de ethische en maatschappelijke aspecten van impactvolle technologieën in alle stadia van de ontwikkeling. JONGCD&V pleit dat grote technologiebedrijven gehuisvest in de Europese Unie worden verplicht om de SDG’s van de Verenigde Naties te onderschrijven. Deze sociale, economische, ecologische, ethische en maatschappelijke doelen dienen het leidend kader te worden van de activiteiten van dergelijke technologiegiganten, de digital ethicist neemt hierin het voortouw.  
 6. Er moet een specifiek informatiepunt worden opgericht waar burgers informatie kunnen verkrijgen en klachten kunnen indienen rond digitale technologie niet naar behoren blijkt te functioneren. 
 7. JONGCD&V verzet tegen het ongekaderd gebruik van cryptomunten/ tokens in het normaal betalingsverkeer of als verloningsmiddel. 

Landbouw 

 1. JONGCD&V pleit voor het faciliteren, het behoud en de terugkeer van buurtwinkels/hoevewinkels op het platteland en moedigt samenwerkingsverbanden tussen landbouwers aan om hun producten in teamverband tot bij de consument te brengen. 
 2. JONGCD&V vraagt om duidelijke regels inzake het voeren van faire en verantwoorde promotie-acties door supermarktketens, waaronder het marktconform en niet-verlieslatend verkopen. 
 3. JONGCD&V zet de deur open voor een aangepast regelgeving inzake de CRISPR/Cas techniek. Daarnaast bekijken we welke randvoorwaarden er nodig zijn om ook de regelgeving rond GGO’s te versoepelen. Dit voorstel geldt enkel voor plantaardige organismen. 
 4. JONGCD&V pleit voor het verder faciliteren van het ketenoverleg, zodat de positie van de landbouwer versterkt kan worden en de prijslast van toekomstige aanpassingen of vereisten vanuit de overheid rechtvaardiger verdeeld kunnen worden over de verscheidene betrokken partijen. 
 5. JONGCD&V verzet zich tegen de gepercipieerde tweespalt tussen landbouwers en natuur. We erkennen en stimuleren de verantwoordelijkheid van landbouwers als landschapsmakers om te zorgen voor een ecologisch verantwoord Vlaanderen. We kijken daarbij naar projecten als de Bloemenbermen in Nederland en het ondersteunen van hagen in Wallonië als inspirerende voorbeelden. 
 6. JONGCD&V vraagt om een strenge definitie van het begrip “actieve landbouwer” Europees te verankeren. Door te definiëren wie effectief een landbouwbedrijf heeft en deze te onderscheiden van landbouwers “op papier” zorgen we ervoor dat steun en gebruiksrechten in de handen komt van land- en tuinbouwers en niet naar sofaboeren, pensioenboeren of grootindustriëlen. 
 7. JONGCD&V verzet zich tegen de vertuining en verpaarding van de landbouwgrond in Vlaanderen. De Vlaamse overheid dient zich te engageren om landbouw- en bosgebied niet langer als restgebied te zien en dit (juridisch) sterker te verankeren opdat deze gebieden behouden blijven in Vlaanderen. 
 8. JONGCD&V pleit voor een volledige hertekening van ons landbouwbeleid. Enkel lokale productie voor lokale consumptie verdient verdere ondersteuning. Lokale productie voor export buiten EU moet zelfbedruipend zijn. De klimaatimpact van deze laatste is te groot om nog te ondersteunen met overheidsgeld.  

 

Europees en internationaal beleid 

 1. JONGCD&V is voorstander van het  creëren  van meer capaciteit en coördinatie  voor de veiligheidsdiensten op het niveau van de EU. Dit is een noodzakelijke stap richting een Europese defensie- en veiligheidsbeleid dat bestand is tegen de groeiende globale hybride dreigingen. Daarnaast pleiten we ervoor om in de verschillende EU lidstaten meer ruimte te maken voor opleiding en rekrutering in het veld van cybersecurity. 
 2. JONGCD&V pleit ervoor om het buitenlands beleid van de Europese Unie ten opzichte van China veel kritischer en assertiever te laten worden. Als China met de EU handel wil blijven drijven, zullen de flagrante mensenrechtenschendingen waaraan het Chinese regime zich aan de lopende band schuldig maakt eerst moeten ophouden. De Europese Commissie moet een volledig screeningsmechanisme voorzien voor alle mogelijke investeringen vanuit China in Europese bedrijven in strategische sectoren. De EU moet zoveel als economisch mogelijk Europese productie uit China verplaatsen naar onze eigen bodem of naar de markten van strategische stabiele partners, met als doel een betere controle over Europese (strategische) productieketens. Chinese investeringen in strategische infrastructuur (havens, 5G/6G, stroombeheerders, …) moeten een grondige veiligheidsanalyse ondergaan De EU moet bovendien overwegen diplomatieke relaties met Taiwan aan te knopen en durven de situatie in Hong Kong en Xinjiang openlijk kritisch te veroordelen, alsook de dictatoriale omstandigheden waaronder de andere Chinezen leven blijven aan de kaak stellen. 
 3. JONGCD&V is uitgesproken voorstander van een sterke trans-Atlantische militaire en politieke alliantie om te kunnen leven in een wereld waar vrijheid en democratie geen holle waarden zijn. JONGCD&V is dan ook voorstander van een versterkte en bredere samenwerking binnen de NAVO. Meer strategische autonomie op vlak van defensie valt binnen de EU aan te moedigen om een volwaardige en complementaire partner van de NAVO te blijven. 
 4. JONGCD&V pleit ervoor dat de Europese Unie een forsere houding aanneemt ten opzichte van de nooit aflatende Russische agressie tegen landen zoals Oekraïne, Moldavië en Georgië. De EU moet het Eastern Partnership ten volle waarderen en ondersteunen en nog meer investeren in sterkere relaties met deze landen, hen ondersteunen op de lange weg naar meer integratie met de EU en hen via de NAVO alle mogelijke militaire bescherming verlenen. Tegelijkertijd moeten we streven naar minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland. 
 5. JONGCD&V pleit voor een versnelde Europese inzet in het financieel en logistiek ondersteunen van hulpbehoevende landen in de vaccinatiecampagne tegen Covid 19. Zolang niet iedereen gevaccineerd is, blijft de kans op nieuwe mutaties – die mogelijk resistent zijn tegen de huidige vaccins – groot 
 6. De overheid stelt bij haar inkoopbeleid een zwarte lijst op van leveranciers van producten die met mensenrechtenschendingen tot stand zijn gekomen 
 7. JONGCD&V pleit ervoor dat België en de EU alles op alles zetten om de democratische oppositie in Wit-Rusland te ondersteunen in hun strijd voor een democratisch en vrij Wit-Rusland. 
 8. JONGCD&V pleit ervoor dat de Europese Unie haar handelsstromen zo veel mogelijk moet verschuiven van China naar betrouwbare handelspartners zoals Japan, Zuid-Korea, Australië en India en fors inzetten op sterkere relaties met ontluikende Aziatische economieën in de ASEAN regio. Deze partnerschappen herwaarderen multilateralisme op een eerlijk gereguleerde basis en zorgen voor een wereld gebaseerd op duidelijke internationale regels, normen en democratie. Om dit doel te realiseren zetten we in op bijkomende vrijhandelsverdragen met de internationale spelers die aan deze normen voldoen, importheffingen op Chinese goederen en een doordacht gebruik van alle overheidsaankopen.  
 9. JONGCD&V pleit ervoor om vanuit de EU nog sterkere relaties aan te knopen met Afrikaanse landen en hen daarbij te beschouwen als evenwaardige partners en met een focus op een betere naleving en handhaving van afgesproken Europese engagementen. We zijn in het bijzonder kritisch voor de export van EU landbouwproducten naar Afrika die de lokale markt ontwrichten en lokale boeren minder kans geven. 
 10. JONGCD&V pleit voor een ambitieuze ontwikkelingssamenwerking die een nieuwe norm van 1% haalt. JONGCD&V pleit er daarom voor om tegen 2030 de norm van. 1% Europese subsidies en handelsakkoorden dienen als een sterkere leverage gebruikt te worden om de effectieve afdwinging van internationale (mensen)rechten te garanderen.