Jeugd

Expertise voor problematische leerlingen

 

 JONGCD&V wil expertise aan scholen bundelen en scholengemeenschappen de middelen geven om expertise op vlak van leerstoornissen, sociale en psychische problemen op te bouwen door deze expertise naar de school te laten komen.

We willen leerkrachten en leerlingen beter ondersteunen door scholen beroep te laten doen op externe expertise. Zo kan op een kostenefficiënte en vraaggedreven manier ingespeeld worden op de bestaande zorgnoden.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

 Verplichte stages in master

 

JONGCD&V wil jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt geven door hun ervaring tijdens de opleidingen te vergroten via stages. Hiervoor moeten alle masteropleidingen een uitgebreide stageplicht bevatten.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

 Oriëntatiedagen in het middelbaar onderwijs

 

JONGCD&V is voorstander van oriënterende stagedagen in alle richtingen van het middelbaar onderwijs, ASO inbegrepen.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

Zomerschool

 

JONGCD&V is voorstander voor het invoeren van een zomerschool in het secundair onderwijs. De zomerschool kan werken op vier niveaus.

·         Remediëring: Zorgleerlingen kunnen via een zomerschool ondersteuning op maat krijgen en worden dan minder aan hun lot overgelaten, wat nu vaak het geval is bij remediërende opdrachten.

·         Excelleren: Leerlingen kunnen extra lessen krijgen van de vakken waar ze goed in zijn. Dit laat hun toe om zich verder in een vak te verdiepen, of het vak op een andere manier te bekijken. De zomerschool kan zorgen voor meer uitdagende oefeningen of toepassingen uit het dagelijks leven, die minder plaats krijgen in de normale klasomgeving.

·         Uitbreiden: Leerlingen kiezen een bepaalde studierichting in het secundair onderwijs, maar deze keuze sluit soms andere vakgebieden uit. Via de zomerschool kunnen leerlingen deze vakken toch volgen. Dit laat toe een bredere kennis uit te bouwen.

·         Zalmsysteem: Leerlingen die in het watervalsysteem terecht komen moeten de kans krijgen om te kunnen veranderen van studierichting. De zomerschool kan deze leerlingen ondersteunen om terug van richting te veranderen.

De organisatie dient te gebeuren op het provinciale niveau.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

  

Buitenschoolse activiteiten

 

JONGCD&V is voorstander om buitenschoolse activiteiten te linken met de school. De school doet dit in samenspraak met de buurt en andere relevante actoren. De school kan zijn gebouwen openstellen en zo werken aan een ‘brede school’. De school ontvangt hiervoor geen extra financiële stimuli.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

 Duaal leren

 

JONGCD&V stelt voor dat, in arbeidsmarktgerichte opleidingen, nieuwe onderwijssystemen zoals het duale systeem aangemoedigd worden om de jeugdwerkloosheid te verlagen.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

  

Stemrecht op zestien jaar

 

JONGCD&V pleit voor het invoeren van stemrecht vanaf zestien jaar en stemplicht vanaf achttien jaar.

 

Bron: NR Jeugd (2016)

 

Jongerenwerkloosheid
 

JONGCD&V wil dat alle EU-lidstaten van het bestrijden van jeugdwerkloosheid en het investeren in kwaliteitsvolle jobs voor jongeren een prioriteit maken. De EU moet ondersteunend optreden door jongeren blijvend als doelgroep op te nemen in het Europees Sociaal Fonds.

Jongeren mogen op de arbeidsmarkt niet gediscrimineerd worden. De lidstaten en de EU moeten erop toezien dat zij onder gelijkwaardige voorwaarden kunnen werken als hun oudere collega’s. Bovendien is JONGCD&V voorstander van een Europese standaard voor stages, die buiten of na de studies plaatsvinden. Dergelijke stages moeten minimaal een kostendekkende vergoeding omvatten.

 

Bron: NR Europa (2014)