Klimaat & Duurzaamheid

 • JONGCD&V pleit voor een realistisch groen beleid waarbij, naast het resoluut
  inzetten op alle vormen van hernieuwbare energie, er ook geïnvesteerd wordt in
  nieuwe vormen van kernenergie en onderzoek naar veiligheid, hergebruik van
  kernafval en innovatie, zoals SMR’s.
 • Energiedelen, derdepartijfinanciering en derdepartijplaatsing van groene
  energie (zoals zonnepanelen) moet aangemoedigd worden, zowel als
  ecologische als sociale maatregel.
 • JONGCD&V wil dat kwetsbare groepen in de energietransitie geholpen
  worden door financiële steun, door hogere eisen inzake energiezuinigheid voor
  verhuurders van (sociale) woningen.
 • JONGCD&V wil dat tegen 2035 alle woningen verwarmd worden op groene
  stroom of via een warmtenet.
 • JONGCD&V vraagt dat Vlaanderen een eengemaakte
  energiedistributiemaatschappij creëert waarbij synergiën zorgen voor een
  efficiënter beheer van middelen.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Duurzame producten

 

JONGCD&V pleit voor nultolerantie voor planmatig falen ('planned obsolence') van elektronische toestellen. Daarnaast vragen we om de Europese garantieperiode voor elektronica uit te breiden naar drie jaar en een voldoende lange ondersteuningsperiode te voorzien.

 JONGCD&V wil de opmaak van een plan voor duurzaam design van elektronica opleggen. In dit plan staat een beschrijving van de recyclage, hergebruik en verwerking van de afzonderlijke onderdelen over de gehele levenscyclus.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

Statiegeld

 

JONGCD&V pleit voor de uitbreiding van het statiegeld als systeem om hoogwaardige materialen (PET, glazen flessen en aluminium) kwaliteitsvol te recycleren en zwerfvuil te verminderen.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Distributie van goederen

 

JONGCD&V wil winkelzaken in centrumsteden een verplichte haalbaarheidsstudie laten uitvoeren (eventueel via sectorfederaties, etc.) of een belevering via stadsdistributienetwerken mogelijk is. Via een slimme inplanting van stadsdistributiedepots en een flankerend beleid kan ‘first’ en ‘lastmile’ transport van goederen beter en duurzamer worden geïntegreerd.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Eengemaakte Europese energie-unie

 

JONGCD&V wil resoluut kiezen voor een Europese “Energiewende” en Europese “energieunie”. Meer investeringen in een betere interconnectiviteit en grotere budgetten moeten worden vrijgemaakt voor R&D in energie-efficiëntie, opslagtechnologie, smart-grids, demand-side management en duurzame productietechnologie.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

Eengemaakte energiemarkt

 

JONGCD&V pleit voor een vervollediging van de Europese gas- en elektriciteitsmarkten en een geïntegreerd Europees energiebeleid met een sterke interne en externe dimensie dat duurzaamheid, competitiviteit en diversificatie centraal zet.

·         De EU moet erkennen dat de keuze voor een Europese energieomwenteling onomkeerbaar is. Bindende targets tegen 2030 voor uitstootvermindering, aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn daarom essentieel.

·         Europa moet eveneens aan de kar blijven trekken op het internationale niveau. Het nieuwe internationale klimaatakkoord dat in 2015 moet afgesloten worden, moet effectief perspectief bieden op een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 80- 95% tegen 2050.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  
 

 

 Energierenovatie

 

JONGCD&V pleit voor een grondige energierenovatie van ons verouderde woningenbestand. Een rationalisatie van de bestaande energiepremies en een betere sensibilisering van burgers moet leiden tot een geloofwaardige realisatie van het renovatiepact en een revolutionaire verbetering van de energieprestatie van het bestaande woningpatrimonium. Een energiezuinige renovatie mag niet fiscaal bestraft worden. Anderzijds moeten budgetten voor energieleningen aan kansarme doelgroepen worden opgetrokken naar een geloofwaardig niveau.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Verkaveling

 

JONGCD&V pleit voor een herdenking van het huidige verkavelingsbeleid waarbij aandacht wordt besteed aan de sociale en culturele versterking van dorpskernen met alle bijbehorende nutsvoorzieningen. JONGCD&V vraagt om de focus te leggen op "inbreiding" van de bestaande woonkernen, namelijk door een efficiënt gebruik van leegstaande panden en onbebouwde gronden. Hierbij kan hoogbouw een belangrijke meerwaarde en nieuwe dimensie bieden voor het karakter van bepaalde kernen. Dit ook om de bestaande open ruimte te behouden en waar nodig te versterken. Verdere lintbebouwing moet dan ook worden tegengegaan en waar mogelijk worden teruggeschroefd.

 JONGCD&V wil hiernaast het aantal woonpercelen vergroten door het herverkavelen van grotere percelen binnen woonkernen te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen bestaande woongebieden efficiënter worden bebouwd en kan de overgebleven ruimte buiten de woonkernen worden gespaard voor andere ruimtelijke functies (natuur, landbouw, industrie).

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Bedrijfswagens

 

JONGCD&V pleit er voor om het huidige systeem van fiscale aftrek voor woon-werk verkeer te vereenvoudigen. Door een eenduidig mobiliteitsbudget aan te bieden aan de werknemers kunnen zij zelf hun woon-werk verkeer regelen. We werken daarin een regeling uit die het gebruik van mobiliteitsoplossingen met een gunstige ecoscore bevoordeelt.

 JONGCD&V pleit voor het afbouwen van het fiscale voordelige regime voor bedrijfswagens.

 JONGCD&V pleit er voor om het fiscaal inbrengen van brandstofkosten voor woonwerk verkeer en privé gebruik af te schaffen. Het aanwenden voor professioneel gebruik blijft mogelijk.

 JONGCD&V wil de opbrengsten van bovenstaande hervormingen deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk.

 JONGCD&V pleit er voor om aan de hand van ecoscores, duurzame eisen op te leggen aan nieuwe bedrijfswagens en vanaf 2025 enkel elektrische voertuigen of CNG-wagens toe te laten binnen het fiscale gunstregime. De overheid moet voldoende laadpunten voorzien.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

Filebelasting

 

JONGCD&V pleit voor het gebruik van het ‘vervuiler betaalt’-principe.

 JONGCD&V pleit voor een variabele kilometerheffing op personenvervoer en goederentransport, een ‘belasting op files’. Deze kilometerheffing is berekend a.d.h.v. plaats, tijd en type weg. We moeten werkgevers stimuleren om werknemers het mogelijk te maken om te kunnen kiezen voor variabele werkuren.

 JONGCD&V wil de opbrengsten van de variabele kilometerheffing op personenervoer deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze variabele kilometerheffing dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk. Deze opbrengst van de variabele km heffing op goederen vervoer kunnen ook gebruikt worden voor het onderhouden van wegen en te investeren in aanbrengen van geluidsmuren, overkappingen, ...

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

Binnenvaart

 

JONGCD&V roept op om blijvend te investeren in vervoer over water als meest duurzame en ecologische vorm van vervoer. Alle investeringen in de verschillende Vlaamse havens en waterwegen worden door JONGCD&V toegejuicht. Naast blijvende investeringen in de kwaliteit en uitbreiding van ons waterwegennet roept JONGCD&V ook op tot de snelle realisatie van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven. Dit dok is essentieel om de verdere groei van de Antwerpse haven als de belangrijkste economische motor van het land te stimuleren. Samenwerkingsakkoorden met Nederland dienen te worden nagestreefd om de Schelde bevaarbaar te houden.

 JONG CD&V vraagt dat bij de verbindingen van onze havens met het hinterland de ecologische en ruimtelijke en mobiliteitsimpact tot een minimum wordt beperkt. Vervoer over water (binnenvaart) geniet hierbij de voorkeur. De aanleg van de Vlaamse havenspoorlijn vanuit Zeebrugge kan hierop een uitzondering zijn om de toenemende trafiek op te vangen.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

LEZ

 

JONGCD&V wil op korte termijn een lage emissiezone invoeren in stadskernen. Daarnaast wil JONGCD&V tegen 2025 klassieke (niet-hybride) verbrandingsmotoren in stadskernen verbieden. Om personen- en goederenvervoer via CNG en elektrische voertuigen te stimuleren moet de overheid meer inzetten op de versnelde uitrol van snel-laadpalen en CNG-tankinfrastructuur.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

Lobbenstad

 

JONGCD&V wil dat het principe van de lobbenstad op theorestisch niveau wordt onderzocht bij de ruimtelijke planning van Brussel en de Vlaamse centrumsteden. In een lobbenstad dringen de blauwgroene vingers (natuur) door tot bij het centrum van de stad. Hierdoor worden steden actiever geventileerd en blijft het groen maximaal bereikbaar voor alle inwoners.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Landbouw en voeding

 

JONGCD&V vindt een leefbare Vlaamse landbouw de beste garantie dat onze boeren het landschap en de open ruimte verder kunnen beheren op een manier die verantwoord is voor het milieu. Daarom pleit JONGCD&V voor eerlijke marktprijzen voor duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.

JONGCD&V pleit ervoor dat lokaal geproduceerd voedsel (korte keten) bij overheidsopdrachten kan ingeschreven worden als gunningscriterium.

JONGCD&V gelooft in de voorbeeldrol van overheden bij het stimuleren van een gezond voedingspatroon bij de bevolking. JONGCD&V wil een gezond voedingspatroon promoten met de klemtoon op voeding geproduceerd in België.

JONGCD&V gaat voor een actief herstel van de band tussen landbouwer en burger. JONGCD&V ondersteunt daarom initiatieven die producenten nemen ter kennismaking met hun sector en de wijze van voedselproductie. JONGCD&V ijvert daarnaast dat de consument verantwoordelijkheid opneemt voor eerlijke voedselprijzen bij de aankoopkeuzes die hij maakt. Op die manier kan het begrip ‘duurzaamheid’ op economisch, ecologisch en sociaal vlak worden ingevuld.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Instandhoudingsdoelstellingen

 

Voor JONGCD&V is het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen een belangrijke opdracht, zowel vanuit ecologisch oogpunt als om aan onze Europese verplichtingen te voldoen.

JONGCD&V is van mening dat milieubeleid niet mag uitgevoerd worden ‘op de kap’ van de landbouwer. Daarom vragen we dat de overheid voldoende middelen vrijmaakt om de getroffen landbouwers te vergoeden voor de kosten die het IHD-beleid voor hen met zich meebrengt

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Klimaatwetten en –decreten

 

JONGCD&V vraagt dat de 2030-(en opvolgende) klimaatdoelstellingen wettelijk verankerd worden in ‘klimaatwetten en -decreten’. Hierbij moeten zowel de federale als de gewestelijke overheden dringend een overeenkomst sluiten rond de interne verdeling van de klimaatinspanningen.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

Green Climate Fund

 

JONGCD&V gelooft in het Green climate fund als instrument voor globale duurzame ontwikkeling.

JONGCD&V vindt dat er geijverd moet worden voor een CO2-tax , als primaire financiering van het Green Climate Fund. Zo zal de vervuiler betalen voor extra onderzoek naar en een shift naar duurzame technologieën.

JONGCD&V gelooft dat op die manier de derdewereldlanden onmiddellijk kunnen evolueren naar een CO2-neutrale samenleving, met een doordachte infrastructuur.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Afvalbestrijding

 

Dat gebeurt door valorisatie van gebruikte zaken via zo kort mogelijke, gesloten kringen:

1) Verbruik voorkomen / verminderen ("use less"-principe), 2) onderhoud en herstelling, 3) hergebruik via o.m. de tweedehands markt, 4) opknappen en herproduceren (‘remanufacturing’) van artikelen en tenslotte 5) recyclage.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

Plastic

 

Het verbannen van plastic zakjes en microplastics in verbruiksprojecten is cruciaal in de strijd voor een beter milieu.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

  

Verbod op voertuigen met fossiele brandstoffen

 

We waken erover dat nieuwe technologieën in alle segmenten van het wagenpark ingang vinden. Tegen 2030 worden er in Vlaanderen geen auto’s meer verkocht die zich met fossiele brandstoffen voortbewegen.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)