Landbouw

Rol landbouw

 

JONGCD&V onderstreept het belang van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij als strategisch economische sector. De toegevoegde waarde die land- en tuinbouw aan de mensen biedt door het voorzien in levensonderhoud staat daarbij centraal. JONGCD&V meent dat naast de economische rol, land- en tuinbouw ook belangrijke ecologische, recreatieve en sociaal-maatschappelijke rollen te vervullen heeft.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 

Belang van innovatie

 

JONGCD&V gelooft in de nood aan constante innovatie om de toekomst van land- en tuinbouw in Vlaanderen veilig te stellen. We vinden het belangrijk dat dit vraaggestuurd, samen met de sector en dichtbij de landbouwbedrijven gebeurt, die kunnen fungeren als pilootbedrijven voor onderzoekscentra. Op die manier kunnen zij zelf uitgroeien tot innovatie-ambassadeurs.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

  

Jonge landbouwers ondersteunen

 

JONGCD&V pleit voor een betere beeldvorming rond land- en tuinbouw, en dit vanaf de kleuterschool, door het integreren van land- en tuinbouw- en visserijeducatie.

Om jonge land- en tuinbouwers voor te bereiden voor de toekomst, wil JONGCD&V in de opleiding aandacht zien uitgaan naar management en ondernemerschap. Daarnaast moet worden ingezet op permanent leren en nieuwe vormen van kennisoverdracht, zoals via uitwisselingsprogramma’s.

Nieuwe wetgeving mag niet leiden tot uitsluiting van de jonge starters inzake steunmaatregelen of productierechten maar moet jongeren stimuleren om in de sector te stappen en de grootste knelpunten hiertoe wegwerken. Dit moet hen helpen om de vaak familiale bedrijven succesvol over te nemen.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 

Toegang tot productiefactoren: grond, kapitaal, arbeid

 

JONGCD&V pleit voor voldoende ondersteuning en een vaste plaats voor de land- en tuinbouwsector, met verankering in een decretale basis. Het vergunningenbeleid moet ruimte creëren om zich te vestigen en dynamisch te ondernemen.

JONGCD&V ijvert ook voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van arbeidskrachten, op maat van de land- en tuinbouwsector.

Daarenboven vraagt JONGCD&V meer mogelijkheden van alternatieve vormen van financiering voor agrarische ondernemers.

Tenslotte wil JONGCD&V dat de overheid nieuwe beleidsmogelijkheden aangrijpt om de generatiewissel in de agrarische sector te bevorderen, in het bijzonder voor de productierechten en –factoren.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 

 Productkwaliteit en -veiligheid

 

JONGCD&V vindt het inzetten op kwaliteit en veiligheid van het product en het productieproces in het belang van de sector. In dit kader pleit JONGCD&V voor een preventief en curatief kwaliteits- en veiligheidsbeleid waarbij normen en standaarden worden gesteld op basis van onderbouwd wetenschappelijk onderzoek.

JONGCD&V wil ook een duidelijke plaats voor duurzame zeevisserij en aquacultuur in de voedselketen.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 

Financiële ondersteuning

 

JONGCD&V pleit voor:

·         Eerlijke prijzen, eerlijke concurrentie en gelijk speelveld als basisprincipes;

·         Een versterking van individuele land- en tuinbouwers in markt en maatschappij door vrijwillige samenwerking;

·         Uitzonderingen op de mededinging voor samenwerkingsverbanden van land- en tuinbouwers om hun positie te kunnen verstevigen.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

  

Aandacht voor ecologie

 

JONGCD&V wil

·         Inzetten op een verdere ecologische verduurzaming via sluiten van kringlopen en verbetering van de kwaliteit van bodem, water en lucht;

·         Natuurbehoud in de eerste plaats realiseren op de plaatsen die zich hiertoe het best lenen, met name de terreinen van ANB en erkende terreinbeherende verenigingen, en door land- en tuinbouwers stimuleren door beheersovereenkomsten en ecosysteemdiensten op vrijwillige basis;

·         Een maximaal keuzemenu aan vergroeningsmaatregelen die ecologie en economie laten samen gaan.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 Overig

 

JONGCD&V pleit voor:

·         Een land- en tuinbouw die nabij is en herkenbaar blijft;

·         Een diversiteit in de Vlaamse familiale land- en tuinbouw met vrije keuze voor de individuele bedrijfsleider om zijn/haar bedrijf te oriënteren;

·         Het opnemen van verantwoordelijkheid in alle vormen van land- en tuinbouw om te tonen hoe de sector werkt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt;

·         Communicatie naar burger en consument als belangrijk aandachtspunt voor de individuele land- en tuinbouwers, hun samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties.

 

Bron: NR Landbouw (2014)
 

 

Instandhoudingsdoelstellingen

 

Voor JONGCD&V is het realiseren van de Instandhoudingsdoelstellingen een belangrijke opdracht, zowel vanuit ecologisch oogpunt als om aan onze Europese verplichtingen te voldoen.

JONGCD&V is van mening dat milieubeleid niet mag uitgevoerd worden ‘op de kap’ van de landbouwer. Daarom vragen we dat de overheid voldoende middelen vrijmaakt om de getroffen landbouwers te vergoeden voor de kosten die het IHD-beleid voor hen met zich meebrengt

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Klimaat & Duurzaamheid

 

JONGCD&V vindt een leefbare Vlaamse landbouw de beste garantie dat onze boeren het landschap en de open ruimte verder kunnen beheren op een manier die verantwoord is voor het milieu. Daarom pleit JONGCD&V voor eerlijke marktprijzen voor duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.

JONGCD&V pleit ervoor dat lokaal geproduceerd voedsel (korte keten) bij overheidsopdrachten kan ingeschreven worden als gunningscriterium.

JONGCD&V gelooft in de voorbeeldrol van overheden bij het stimuleren van een gezond voedingspatroon bij de bevolking. JONGCD&V wil een gezond voedingspatroon promoten met de klemtoon op voeding geproduceerd in België.

JONGCD&V gaat voor een actief herstel van de band tussen landbouwer en burger. JONGCD&V ondersteunt daarom initiatieven die producenten nemen ter kennismaking met hun sector en de wijze van voedselproductie. JONGCD&V ijvert daarnaast dat de consument verantwoordelijkheid opneemt voor eerlijke voedselprijzen bij de aankoopkeuzes die hij maakt. Op die manier kan het begrip ‘duurzaamheid’ op economisch, ecologisch en sociaal vlak worden ingevuld.

 

Bron: NR Klimaat & Duurzaamheid (2015)