Onderwijs

 • JONGCD&V pleit voor het afschaffen van de vaste benoemingen in het
  onderwijs.
 • JONGCD&V pleit voor een uitbreiding van het duaal lesgeven.
 • Vanuit een hecht partnerschap en een structurele samenwerking tussen
  scholen en (lokale) werkgevers, ontwikkelen we werkplekleren in sterke,
  levensechte leeromgevingen, als onderdeel van de duale en van de niet-duale
  leerweg.
 • JONGCD&V pleit voor de hervorming van de educatieve master waarbij
  pedagogische vorming zwaarder doorweegt dan theoretische keuzevakken.
 • De structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs moet een halt
  toegeroepen worden. JONGCD&V pleit voor een volledige en blijvende
  indexering van de werkingsmiddelen en vraagt om klikmiddelen niet meer over
  te slaan.
 • De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs kent in België een
  ruime vrijheid toe aan de school voor de invulling van het pedagogisch project.
  Zo mag een school of scholenkoepel zelf bepalen in welke mate zij religieuze
  symbolen toelaat binnen de schoolcontext. JONGCD&V is tegen een algemeen
  opgelegd verbod van levensbeschouwelijke tekens. Wij hebben vertrouwen in
  de scholen en scholenkoepels om hierin zelf een beslissing te nemen.
 • JONGCD&V pleit voor het meenemen van anciënniteit tot 30 jaar voor zij-instromers in het lerarenkorps.

bron: 'De 100"-Congres (2023)

Expertise voor problematische leerlingen

JONGCD&V wil expertise aan scholen bundelen en scholengemeenschappen de middelen geven om expertise op vlak van leerstoornissen, sociale en psychische problemen op te bouwen door deze expertise naar de school te laten komen.

We willen leerkrachten en leerlingen beter ondersteunen door scholen beroep te laten doen op externe expertise. Zo kan op een kostenefficiënte en vraaggedreven manier ingespeeld worden op de bestaande zorgnoden.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

Verplichte stages in master

 JONGCD&V wil jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt geven door hun ervaring tijdens de opleidingen te vergroten via stages. Hiervoor moeten alle masteropleidingen een uitgebreide stageplicht bevatten.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

Oriëntatiedagen in het middelbaar onderwijs

 JONGCD&V is voorstander van oriënterende stagedagen in alle richtingen van het middelbaar onderwijs, ASO inbegrepen.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

Buitenschoolse activiteiten

 JONGCD&V is voorstander om buitenschoolse activiteiten te linken met de school. De school doet dit in samenspraak met de buurt en andere relevante actoren. De school kan zijn gebouwen openstellen en zo werken aan een ‘brede school’. De school ontvangt hiervoor geen extra financiële stimuli.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

Zomerschool

 JONGCD&V is voorstander voor het invoeren van een zomerschool in het secundair onderwijs. De zomerschool kan werken op vier niveaus.

·         Remediëring: Zorgleerlingen kunnen via een zomerschool ondersteuning op maat krijgen en worden dan minder aan hun lot overgelaten, wat nu vaak het geval is bij remediërende opdrachten.

·         Excelleren: Leerlingen kunnen extra lessen krijgen van de vakken waar ze goed in zijn. Dit laat hun toe om zich verder in een vak te verdiepen, of het vak op een andere manier te bekijken. De zomerschool kan zorgen voor meer uitdagende oefeningen of toepassingen uit het dagelijks leven, die minder plaats krijgen in de normale klasomgeving.

·         Uitbreiden: Leerlingen kiezen een bepaalde studierichting in het secundair onderwijs, maar deze keuze sluit soms andere vakgebieden uit. Via de zomerschool kunnen leerlingen deze vakken toch volgen. Dit laat toe een bredere kennis uit te bouwen.

·         Zalmsysteem: Leerlingen die in het watervalsysteem terecht komen moeten de kans krijgen om te kunnen veranderen van studierichting. De zomerschool kan deze leerlingen ondersteunen om terug van richting te veranderen.

 De organisatie dient te gebeuren op het provinciale niveau.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

 Duaal leren

 JONGCD&V stelt voor dat, in arbeidsmarktgerichte opleidingen, nieuwe onderwijssystemen zoals het duale systeem aangemoedigd worden om de jeugdwerkloosheid te verlagen.

 Bron: NR Jeugd (2016)
 

EHBO in onderwijs

 Een EHBO-basisopleiding in het secundair onderwijs lijkt ons aangewezen (minstens reanimeren, ook opnemen in de eindtermen).

 Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

Privé-investeringen in onderwijs

We willen investeringen vanuit de private sector in scholen ondersteunen, waarbij cursussen kunnen worden aangeboden die meer aansluiten op de arbeidsmarkt. Zo halen we de grenzen tussen arbeidsmarkt en het onderwijs weg. We blijven wel waakzaam voor sluipende commercialisering en privatisering.

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

Educatie over abortus

 We willen correcte en volledige informatie over abortus verplicht maken in de eindtermen secundair onderwijs. De scholen mogen kiezen in welke graad ze de lessen gaan geven. De overheid kan dit ook doen via informatiekanalen in de gezondheidszorg etc. Deze maatregelen hebben tot doen vrouwen voldoende te informeren en te begeleiden bij de keuze voor eventuele zwangerschapsafbreking als bij het verder zetten van de zwangerschap.

 Bron: Congres Ethica (2016)