Overheidsfinanciën

 • JONGCD&V pleit voor een begroting in evenwicht voor het
  tweehonderdjarig bestaan van België.
 • JONGCD&V pleit voor een fiscale revolutie waarbij de lasten op arbeid
  drastisch verlaagd worden en de lasten op consumptie sterker doorwegen.
 • JONGCD&V pleit voor een vereenvoudiging van de (rechts)personen- en
  vennootschapsbelasting. De uitzonderingsmechanismes moeten er zoveel als
  mogelijk uitgehaald worden.
 • JONGCD&V wil dat de tarieven van erfbelasting voor erfenissen in de rechte
  lijn en tussen partners worden afgeschaft, zolang deze erfenissen gaan t.e.m.
  een waarde van 750.000 euro. We vinden het onrechtvaardig dat erfenissen
  tussen mensen met zo’n dichte en nauwe band worden belast.
 • JONGCD&V pleit voor een fiscale neutraliteit van leefvorm.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat de Nationale bank een databank aanlegt van
  ‘verified’ rekeningnummers, te beginnen met die van de overheid. Dit om
  phishing tegen te gaan.
 • JONGCD&V pleit voor een publieke blacklist van verdachte
  rekeningnummers, dit in de strijd tegen financiële oplichting. Wanneer dit
  rekeningnummer gebruikt wordt voor een overschrijving krijgt de gebruiker een
  melding.
 • JONGCD&V pleit voor het goedkoper maken van gezonde voeding.
 • JONGCD&V vindt dat de overheid beter moet toezien op de samenstelling
  van eetwaren, ter bescherming van de bevolking.
 • JONGCD&V pleit ervoor dat elke scholier tot aan het einde van het
  middelbaar iedere week een gratis stuk fruit kan verkrijgen.
 • JONGCD&V pleit voor het afschaffen van ‘de prijs van de liefde’ voor
  personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming
  ontvangen. Dit doen we door bij het (her-)bepalen van de uitkering geen
  rekening meer te houden met het inkomen van de partner zoals dit al het geval is
  bij het bepalen van de integratietegemoetkoming.
 • JONGCD&V pleit voor de fiscale neutraliteit volgens woonvorm
  (huren/kopen).

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Overheidsbeslag

JONGCD&V pleit voor een rechtvaardigere fiscaliteit, niet voor een hoger overheidsbeslag. Integendeel, we zouden het overheidsbeslag – uitgedrukt in uitgaven van de overheid – op termijn graag terug onder de 50% van het BBP zien dalen.

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 Overheidssanering en staatsschuld

 

JONGCD&V pleit ervoor om de deelstaten een fictief deel van de historische federale staatsschuld voor hun rekening te laten nemen. Het is immers in het belang van elke Vlaming dat de deelstaten medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap krijgen in het beheersen van de staatsschuld.

 De deelstaten bepalen zelf hun saneringsinspanningen voor de staatsschuld om zo de financiële autonomie van de deelstaten te vrijwaren. Ze zijn tegenover hun inwoners verantwoordelijk voor de sanering, alsook voor de rentelasten van hun deel.

 

Bron: Congres BEwatch (2017)

Duale inkomensbelasting

 

In het kader van een transparante, stabiele en faire fiscaliteit, pleit JONGCD&V voor het invoeren van een duale inkomensbelasting.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Meerwaardebelasting

 

JONGCD&V pleit voor een meerwaardebelasting voor aan -en verkopen van aandelen binnen de 7 jaar. Minderwaarden worden hierbij in rekening gebracht.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

  

Vermogenskadaster

 

Voor JONGCD&V is een vermogenskadaster noodzakelijk om een adequate en correcte vermogenswinstbelasting door te kunnen voeren. Dit kadaster moet dan ook onverwijld ingevoerd worden.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 

Bankgeheim

 

JONGCD&V pleit voor een afschaffing van het bankgeheim.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 

Belasting op gerealiseerde meerwaarde

 

JONGCD&V pleit voor meer transparantie in de corporate affairs van multinationals. Meer specifiek wil JONGCD&V dat ons land in samenwerking met andere landen de gerealiseerde inkomsten belast, daar waar de reële economische activiteit werkelijk plaatsvindt.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 

Sociale fraude/dumping

 

JONGCD&V pleit voor een consequente en efficiënte aanpak van sociale fraude, die ervoor zorgt dat het principe van vrij verkeer van personen en diensten niet als oneerlijke concurrentie wordt ervaren.

·         Wij zijn voorstander van de verplichte invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor de lonen van alle onderaannemers in elke lidstaat.

·         Boetes voor vastgestelde overtredingen moeten onmiddellijk geïnd kunnen worden, vergelijkbaar met de directe inning van boetes bij verkeersovertredingen.

·         Wij pleiten voor een verplichte en vlotte uitwisseling van sociale gegevens tussen de lidstaten door middel van een centrale Europese databank.

·         Bij detachering moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden in het land van effectieve tewerkstelling, met een verrekening tussen de betroffen lidstaten.

 

Bron: Europa (2014)
 

 

 Financiële autonomie en Europese begroting

 

JONGCD&V pleit ervoor om de EU financieel autonomer te maken:

·         De Europese meerjarenbegroting moet voor minstens 60% uit eigen inkomsten bestaan, die een deel van de nationale bijdrages vervangen.

·         Dit is mogelijk door de overdracht van een deel van de vennootschapsbelasting naar de EU, door een Europese klimaatbelasting of een belasting op diensten die fundamenteel grensoverschrijdend zijn, bv. een financiële transactietaks of btw op internetverkoop. De overheid moet maatregelen ook toetsen op hun effect op de concurrentiekracht en in de eerste plaats op zoek gaan naar initiatieven met een positief effect.

·         Het Europees Parlement heeft medebeslissingsrecht over de inkomsten- en uitgavenzijde van het ganse EU-budget.

 

De Europese begroting moet volgens JONGCD&V ten volle ingezet worden als investeringsbudget.

·         Projecten die gefinancierd worden door de Europese fondsen moeten een duidelijk doel hebben, bv. investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ze moeten ook zoveel mogelijk gebruik maken van financiële instrumenten.

·         De Europese middelen kunnen aangevuld worden door project-obligaties en eventueel euro-obligaties, te gebruiken voor de financiering van grote investeringsprojecten.

·         De EU moet lidstaten die Europese fondsen het meeste nodig hebben ondersteuning geven. Dit kan via verlaagde cofinancieringsvoorwaarden of de uitwisseling van best practices via twinning-initiatieven.

 

Bron: Europa (2014)
 

 

Bedrijfswagens

 

JONGCD&V pleit er voor om het huidige systeem van fiscale aftrek voor woon-werk verkeer te vereenvoudigen. Door een eenduidig mobiliteitsbudget aan te bieden aan de werknemers kunnen zij zelf hun woon-werk verkeer regelen. We werken daarin een regeling uit die het gebruik van mobiliteitsoplossingen met een gunstige ecoscore bevoordeelt.

JONGCD&V pleit voor het afbouwen van het fiscale voordelige regime voor bedrijfswagens.

JONGCD&V pleit er voor om het fiscaal inbrengen van brandstofkosten voor woonwerk verkeer en privé gebruik af te schaffen. Het aanwenden voor professioneel gebruik blijft mogelijk.

JONGCD&V wil de opbrengsten van bovenstaande hervormingen deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk.

JONGCD&V pleit er voor om aan de hand van ecoscores, duurzame eisen op te leggen aan nieuwe bedrijfswagens en vanaf 2025 enkel elektrische voertuigen of CNG-wagens toe te laten binnen het fiscale gunstregime. De overheid moet voldoende laadpunten voorzien.

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Sociale correcties

 

JONGCD&V pleit ervoor om de veelheid aan sociale correcties en voordelen af te bouwen. In plaats daarvan vraagt JONGCD&V deze middelen in te zetten om alle laagste inkomens, via een verdere verlaging van de lasten op arbeid, en uitkeringen te verhogen tot zij in verhouding staan met het vooropgestelde referentiebudget. Het verschil tussen werken en niet werken mag daardoor niet kleiner worden. Uitkeringen moeten voldoende degressief zijn en we moeten de uitkeringsgerechtigden voldoende responsabiliseren.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

  

Europese vennootschapsbelasting

 

Daarom zijn we voorstander van minstens een beperkte harmonisering van de vennootschapsbelasting.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

 Filebelasting

 

JONGCD&V pleit voor het gebruik van het ‘vervuiler betaalt’-principe.

JONGCD&V pleit voor een variabele kilometerheffing op personenvervoer en goederentransport, een ‘belasting op files’. Deze kilometerheffing is berekend a.d.h.v. plaats, tijd en type weg. We moeten werkgevers stimuleren om werknemers het mogelijk te maken om te kunnen kiezen voor variabele werkuren.

JONGCD&V wil de opbrengsten van de variabele kilometerheffing op personenervoer deel laten uitmaken van het tax shift-verhaal, en dus de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgt deze variabele kilometerheffing dus niet voor een verhoging van de totale belastingsdruk. Deze opbrengst van de variabele km heffing op goederen vervoer kunnen ook gebruikt worden voor het onderhouden van wegen en te investeren in aanbrengen van geluidsmuren, overkappingen, ...

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)