Veiligheidscongres 2022

Op 8 oktober 2022 hield JONGCD&V het Veiligheidscongres in het Vlaams Parlement. Hieronder vind je alle stellingen die op dat congres werden goedgekeurd. Wil je meer gericht zoeken, dan kan je teruggaan naar de vorige pagina en kies je een thema waarbij alle standpunten voor dat thema staan.

Voorwoord

We zijn bijzonder blij jullie de congrestekst van het Veiligheidscongres van JONGCD&V te kunnen bezorgen. De keuze om ons jaarlijks congres dit jaar te wijden aan alles wat met veiligheid te maken heeft, was voor ons een logische keuze. Veiligheid leek lange tijd misschien geen al te prioritair politiek thema meer en al zeker niet voor een jongerenpartij. De nogal zorgeloze sfeer die de jaren ’90 van de vorige eeuw en de eerste jaren van ons nieuwe millennium gekenmerkt heeft is echter volledig verdwenen. Ze heeft plaatsgemaakt voor een meer turbulente, meer instabiele wereld waarin bijzonder grote uitdagingen op ons afkomen. Die grote uitdagingen laten zich niet alleen voelen op het hoogste niveau van de geopolitiek, maar ook heel dichtbij in de straten van de dorpen en steden waarin wij leven. Toenemend druggerelateerd geweld in de grootsteden, een sterk groeiend gevoel van onbehagen en onveiligheid bij veel personen en een zich verspreidende angst voor wat de toekomst brengen zal, tonen aan dat (on)veiligheid een cruciaal politiek onderwerp geworden is.

Voor ons christendemocraten behoort het garanderen van veiligheid tot onze core business. Het zich veilig voelen is immers een grondvoorwaarde om personen tot bloei te laten kunnen komen, om zowel hun verantwoordelijkheid op te kunnen nemen als om hun verbondenheid met anderen te kunnen beleven. In een onveilig land bloeit niets moois van menselijkheid. In tegenstelling tot menig progressief denker, hebben wij het broodnodige realisme om in te zien dat dergelijke veiligheid er niet komt zonder de nodige middelen om dit hard te kunnen maken. Veiligheid vereist serieuze inspanningen op het niveau van de staat en op het niveau van de gemeenschap. Soms moeten er offers gebracht worden om dit waar te maken, ook al is dat een waarheid die sommigen niet graag horen. Een van de meest cruciale plichten van de staat is te voorzien in de veiligheid van haar burgers, zowel ten opzichte van buitenlandse dreigingen als ten opzichte van binnenlandse criminaliteit. Dit vereist genoeg operationele slagkracht, zowel op het niveau van het leger als op het niveau van de binnenlandse veiligheidsdiensten. Deze harde component van veiligheid blijft onmisbaar.

Uiteraard weten wij als christendemocraten dat militaire en politiële slagkracht alleen ook niet voldoende zijn. Zij moeten ondersteund worden door de nodige culturele, wettelijke en maatschappelijke randvoorwaarden om tot voldragen veiligheid te kunnen komen. Daarom zullen wij in deze congrestekst niet alleen pleiten voor genoeg realisme, efficiëntie en daadkracht voor wat de harde componenten van veiligheid betreft, maar ook voor initiatieven tot hervorming van de bestaande wettelijke kaders en tot het versterken van het maatschappelijk en sociaal weefsel dat veiligheid echt mogelijk maakt op een duurzame manier. Veiligheid is een taak van alle personen die samen een gemeenschap vormen, niet enkel van een onpersoonlijk statelijk apparaat.

De congrestekst is opgebouwd uit twee luiken. Het eerste deel van de tekst bevat onze voorstellen om onze binnenlandse veiligheid beter te kunnen garanderen en af te dwingen. Het tweede deel van de tekst gaat dieper in op wat er nodig is om onze veiligheid te beschermen tegen de sterk toenemende buitenlandse dreigingen. Wij wensen jullie heel veel leesplezier en kijken ernaar uit om samen met jullie deze tekst te bespreken op ons congres!

Deel I Binnenlandse Veiligheid

I.0 Inleiding

Veiligheid begint heel dicht bij de mensen. Het is een basisnood die iedere persoon op een heel directe manier ervaart, zeker als deze jammer genoeg geschonden wordt. Wij als JONGCD&V willen dat elke mens zich veilig en thuis voelt in onze snel veranderende samenleving, want elke mens telt. Voor ons is het een topprioriteit dat alle inwoners van ons land een thuis vinden waar zij  niet alleen fysiek veilig zijn, maar ook vertrouwen en houvast kunnen vinden in het leven. Om dit alles te realiseren zal er ook een sterke comeback van waarden, normen en tradities nodig zijn. We komen daarbij zonder schroom op voor wie we zijn en beschermen wat voor ons waardevol is.

In dit eerste deel van de congrestekst focussen we op het luik binnenlandse veiligheid. Daarin behandelen we eerst een deel over de nodige hervormingen van onze politie. Zoals gesteld in het voorwoord is een functionele en slagkrachtige politie een belangrijke voorwaarde om tot veiligheid in de praktijk te kunnen komen. Na onze voorstellen over de hervormingen van de politie behandelen we een aantal voorstellen die te maken hebben met juridische handhaving. Deze vormen de nodige juridische randvoorwaarden om veiligheid in de praktijk te kunnen realiseren.

1.1 Binnenlandse veiligheid en politie

Stelling 1:           JONGCD&V pleit voor een grondige politiehervorming waarbij het aantal politiezones verkleind wordt en de grootte van de politiezones waar nodig uitgebreid wordt en waarbij de nabijheid gewaarborgd wordt door wijkkantoren.

Stelling 2:           JONGCD&V pleit voor een eengemaakte politiezone in het gebied Brussel-Hoofdstad.

Stelling 3:           JONGCD&V pleit voor een grondige politiehervorming waarbij de taken tussen de lokale en federale politie herverdeeld worden met oog op efficiëntie en met het oog op het versterken van de nabijheidspolitie.

Stelling 4:           JONGCD&V vraagt een herziening van de financiering van de politie die meer objectief en transparant moet zijn dan het huidige systeem, met het nodige respect voor het subsidiariteitsprincipe. De financiering door de verschillende overheden en hun recht om de werking van de politie te bepalen, moet verlopen volgens het principe ‘wie bepaalt betaalt en wie betaalt bepaalt’.

Stelling 5:           Voor JONGCD&V is het absoluut noodzakelijk dat de politie ook digitaal nabij is. Wij vragen dat burgers digitaal toegang krijgen tot de status van zijn lopende dossiers bij de politie. En dit zijn lopende dossiers bij de politie via een toegankelijk kanaal. Dit moet mogelijk zijn bij alle soorten van misdrijven.

Stelling 6:           JONGCD&V vraagt dat de structurele inzet van paarden door de politie afgebouwd wordt, te bekijken in welke situaties ordehandhaving te paard nog wenselijk is.

Stelling 7:           JONGCD&V vraagt een snelle hervorming van de politieopleiding. De opleiding moet meer uniform worden, uitgebreid worden tot drie jaar voor inspecteurs, erkend worden binnen het Bolognadecreet en ruimte bieden aan de ontwikkeling van de nodige kennis, expertise, operationele vaardigheden en psychologische vaardigheden.

Stelling 8:           JONGCD&V pleit om de selectieprocedure voor de opleiding tot politieagent te versnellen.

1.2 Binnenlandse veiligheid en justitie

Stelling 9:           JONGCD&V pleit ervoor dat lokale besturen alle nodige juridische tools krijgen om de uitwassen van ondermijnende criminaliteit op hun grondgebied te vermijden en te bestrijden. Dit gebeurt uiteraard in respect voor de eigenheid van het strafrecht en respecteert het onderscheid met administratief recht.

Stelling 10:         JONGCD&V pleit voor een restrictieve invulling op beperkingen op het recht van vrije meningsuiting. De kwalificatie van oproepen tot geweld moeten strikt geïnterpreteerd worden en effectief om geweld gaan. Het zich negatief uitlaten over een groep of persoon is vaak ongepast of soms immoreel, maar dit bestrijden is geen taak voor het strafrecht.

Stelling 11:         JONGCD&V pleit voor een eengemaakt, algemeen Vlaams administratief rechtscollege om tot een snellere, toegankelijkere en meer doeltreffende rechtsbescherming te komen.

Stelling 12:         JONGCD&V steunt de voorstellen voor de verhoging van de minimumstraffen voor slagen en verwondingen tegen stewards, hulpverleners en veiligheidsdiensten bij evenementen en ondersteunt gelijkaardige initiatieven naar de toekomst toe.

Stelling 13:         JONGCD&V verwelkomt steunt alle genomen wettelijke initiatieven voor een strenger seksueel strafrecht met een bijzonder krachtig optreden tegen alle vormen van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. JONGCD&V roept op om het seksueel strafrecht te blijven updaten in functie van het ook adequaat kunnen bestraffen van digitaal seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Stelling 14:         JONGCD&V pleit voor gelijkwaardige behandeling op basis van gender en andere persoonskenmerken bij het aangeven van seksueel geweld en het verlagen van de stigmatisering daaromtrent.

Deel II Internationale Veiligheid

II.0 Inleiding

Het is een open deur intrappen, maar daarom is het niet minder waar: de wereld rondom ons is in volle verandering. De internationale juridische, economische en politieke mondiale orde die we na de Tweede Wereldoorlog hebben uitgebouwd staat steeds meer onder druk door de zich wijzigende machtsverhoudingen tussen het westen en autoritaire systeemrivalen. Deze situatie leidt tot een groeiende instabiliteit en een sterk verhoogd risico op conflicten, zoals helaas pijnlijk duidelijk werd door de brutale inval van Rusland in Oekraïne en door de heel gespannen situatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan en zijn westerse bondgenoten. Tegelijkertijd, en daarmee verbonden, is er het fenomeen van de doorgeschoten globalisering waarvan de impact op steeds meer terreinen in het dagelijkse leven tastbaar wordt, wat resulteert in bijzonder grote uitdagingen voor het klimaat, onze gezondheid, energiezekerheid en hoe we onze identiteit beleven. Dit alles vindt bovendien plaats in een klimaat van terug groeiende ongelijkheid en sterk toegenomen onzekerheid.

Het wordt voor ons land steeds moeilijker om in deze veranderde mondiale context zijn internationale positie zomaar te behouden en zijn welvaart en zijn veiligheid te vrijwaren. Een sterkere positionering is nodig. België en bij uitbreiding de EU als geheel hebben dringend een versnelde volwassenwording nodig wanneer het om internationale veiligheid gaat. Het mooie streven naar vrede kan enkel geloofwaardig zijn indien de juiste defensieve capaciteiten en de nodige voorbereidingen op een eventueel conflict aanwezig zijn. De tijd van een naïef geloof dat de wereld bestaat uit individuele wereldburgers met een volstrekt zelfgekozen identiteit die allemaal wel binnen afzienbare tijd zullen kiezen voor onze  westerse waarden uit de Joods-Christelijke traditie en de verlichting ligt intussen ver achter ons. Binnen de uitdagende hedendaagse mondiale context zullen we moeten opkomen voor onze eigen belangen en waarden samen met alle bondgenoten die deze waarden mee onderschrijven.

In wat volgt gaan we kort in op drie belangrijke werven waar aan moet gewerkt worden om onze internationale veiligheid veilig te stellen, namelijk een krachtigere defensie, een duidelijker internationaal wetgevend kader en een robuustere internationale economie voor de 21ste eeuw.

II.1 Internationale veiligheid en defensie

Stelling 15:                JONGCD&V pleit ervoor dat, naar voorbeeld van de internationale klimaatplannen, elke NAVO lidstaat een bindend NAVO-plan moet voorleggen. Dit plan bevat de opsomming van capaciteiten waarin zij kunnen specialiseren en binnen welke tijdspanne zij de ambitie maximaal kunnen verhogen. Dit creëert een meer stimulerende competitie, zet aan tot specialisatie en meer compatibiliteit van de NAVO leden. In tussentijd moet de doelstelling van 2% van 2035 naar 2025.

Stelling 16:         Voor JONGCD&V moet de versterkte samenwerking inzake defensie binnen de EU zo veel mogelijk in coördinatie met de NAVO uitgebouwd worden. Zo kunnen verantwoordelijkheden goed verdeeld worden en verzekeren we onze slagkracht.

Stelling 17:         JONGCD&V pleit voor een versterkte samenwerking tussen de EU en NAVO op het vlak van het counteren van hybride dreigingen.

Stelling 18:         Volgens JONGCD&V moet België streven naar een offensieve cybersecuritycapaciteit als afschrikmiddel. Op dit moment handelen onze veiligheidsdiensten nog te passief wanneer het over cyberaanvallen gaat. Dit is een legitieme vorm van het inzetten van defensie.

Stelling 19:         JONGCD&V roept België op om een voortrekkersrol te spelen in het verder uitbouwen van de initiatieven inzake een gemeenschappelijke Europese defensie en een efficiëntere commandostructuur waar ook de aankoop en ontwikkeling van gezamenlijk militair materieel wordt ondergebracht. In het bijzonder moet het actief bijdragen aan het uitbouwen van de EU Rapid Deployment Capacity.

Stelling 20:         JONGCD&V pleit voor de organisatie van een samenlevingsdienst en een militaire of veiligheidsdienst.

2.2 Internationale veiligheid, wetgeving en justitie

Stelling 21:         JONGCD&V pleit voor een duidelijker internationaal juridisch kader omtrent cyberaanvallen.

Stelling 22:         JONGCD&V is voorstander van een sterkere wetgeving omtrent desinformatie en misbruik van deepfake technologieën binnen een Europees kader dat opvolgbaar is door Europol.

Stelling 23:         JONGCD&V pleit voor een krachtigere en duidelijkere Belgische wetgeving om buitenlandse statelijke inmenging en spionage tegen te gaan.

Stelling 24:         Voor JONGCD&V is de strijd tegen seksueel geweld ook internationaal prioritair. We roepen op tot strengere straffen voor seksuele misdrijven gepleegd als onderdeel van een gewapend conflict. Indien dit het inschakelen van tribunalen vereist, moet dit telkens wanneer nodig geregeld worden.

Stelling 25:         Om de uitdagingen op het vlak van veiligheidsbeleid slagvaardig op EU-niveau te kunnen aanpakken pleit JONGCD&V voor de geleidelijke afschaffing van unanimiteit en de invoering van qualified majority voting op terreinen van het Gemeenschappelijk EU Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

2.3 Internationale veiligheid en economie

Stelling 26:         JONGCD&V pleit voor het opstellen van een lijst met strategische sectoren waar de federale overheid voortaan grondige screenings moet uitvoeren vooraleer een bedrijf groen licht te geven om te mogen investeren in België. Tegelijk wordt erover gewaakt dat dit niet uitmondt in economisch protectionisme.

Stelling 27:         JONGCD&V wil dat België en Vlaanderen een krachtigere houding binnen de EU, een voortrekkersrol aannemen in de bescherming van onze intellectuele eigendomsrechten en in het verlenen van visa aan buitenlandse onderzoekers met aantoonbare malafide intenties.

Stelling 28:         Kritieke Infrastructuur: In het licht van de internationale geopolitieke context, pleit JONGCD&V voor een herziening van de Europese richtlijn uit 2008 betreffende de Europese kritieke infrastructuren (ECI), waarbij de tweejaarlijkse nationale verslagen aan de Europese Commissie over de risico’s, dreigingen, en kwetsbaarheden die zich per sector van een ECI hebben voorgedaan, voortaan elk jaar gerapporteerd zouden worden.

Stelling 29:         JONGCD&V pleit voor een heropwaardering van B-FAST zodat ze binnen de 24u wereldwijd inzetbaar zijn voor rampenbestrijding, dit gepaard gaande met de nodige financiële middelen en efficiëntere besluitvorming.

III. Actualiteitsmotie

Stelling 30:         JONGCD&V pleit voor een uniforme, administratieve verlichting voor vzw werkingen.