Welzijn

 • JONGCD&V wil dat er prioritair meer aandacht wordt geschonken aan het
  personeelstekort in alle instellingen waar jongeren opgevangen worden. Dit is
  cruciaal om lange wachtlijsten weg te werken en het werk draagbaar te houden.
 • JONGCD&V is van mening dat personen met een handicap recht hebben op
  zorg op maat. Per zorgnood wordt gekeken naar de situatie. Het is niet altijd
  wenselijk dat deze personen een budget krijgen. Er moet opener worden
  gekeken naar de mogelijkheden binnen de reguliere zorg, die inclusiever moet
  worden gemaakt, en naar het uitbreiden van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
 • JONGCD&V betreurt de lange wachtlijsten voor personen die wachten op
  een budget. We vinden dat dit jongeren hindert/fnuikt in het ontplooien van hun
  leven, zoeken naar werk. We moeten durven nadenken over een (her)nieuw(d)
  inclusiever systeem waarbij iedere rechthebbende binnen redelijke termijn de
  hulp/het budget krijgt waar hij recht op heeft en waar de zorgregie in handen
  blijft van hij die hulp nodig heeft. Voorts vinden we dat diegene die nu op de
  wachtlijst staan tegen ten laatste 2030 over hun budget moeten kunnen
  beschikken.
 • JONGCD&V vindt dat kinderopvang voor jonge ouders die nog studeren
  gratis moet voorzien worden in het hoger onderwijs, naar Scandinavisch
  voorbeeld.
 • JONGCD&V pleit voor de uitrol van Zorgzame Buurten over heel Vlaanderen in de strijd tegen eenzaamheid en ter bevordering van de sociale cohesie.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Eenoudergezinnen

Gezinsondersteuning via laagdrempelige initiatieven en op progressief universele wijze is belangrijk voor kwetsbare gezinnen. JONGCD&V wil bijzondere aandacht voor ondersteuning van eennoudergezinnen, onder meer door een meer gelijke fiscale behandeling voor éénoudergezinnen tov tweeverdieners. Dit door de belastingsvrije som voor éénoudergezinnen te verhogen en de werking van DAVO te versterken.

JONGCD&V pleit voor een uitbreiding van de Huizen van het Kind in heel België, maar per zorgregio, met correcte financiële middelen en een adequate invulling.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

Minimale dienstverlening nutsvoorzieningen

 

Uitgaande van een recht op energie en water, is JONGCD&V vragende partij voor een minimale dienstverlening die een menswaardig bestaan mogelijk maakt. De bestaande procedures bij niet-betaling moeten automatisch opgestart worden wanneer herhaalde niet-betalingen worden vastgesteld. In deze situatie zou het OCMW automatisch moeten worden ingelicht.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

  

Sociale derdebetalersregeling

 

JONGCD&V wil de sociale derdebetalersregeling verplicht toepassen en veralgemenen tot alle ambulante zorgen.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Voldoende huurpremie bij wachtlijst sociale huurwoning

 

Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te geven een degelijke woning te huren in afwachting van een sociale huurwoning, wil JONGCD&V hen van zodra zij geregistreerd worden op een wachtlijst tot zij hun intrek nemen in een sociale huurwoning een voldoende huurpremie toekennen indien zij reeds in een systeem van collectieve schuldenregeling zitten of hun budgetten door het OCMW worden beheerd.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

Sociale correcties

 

JONGCD&V pleit ervoor om de veelheid aan sociale correcties en voordelen af te bouwen. In plaats daarvan vraagt JONGCD&V deze middelen in te zetten om alle laagste inkomens, via een verdere verlaging van de lasten op arbeid, en uitkeringen te verhogen tot zij in verhouding staan met het vooropgestelde referentiebudget. Het verschil tussen werken en niet werken mag daardoor niet kleiner worden. Uitkeringen moeten voldoende degressief zijn en we moeten de uitkeringsgerechtigden voldoende responsabiliseren.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Gezondheidszorg

 

JONGCD&V pleit ervoor ook in de toekomst in te zetten op een sterke solidariteit binnen de gezondheidszorg. JONGCD&V pleit daarom voor een drievoudige strategie. Ten eerste pleiten we ervoor dat alle bevoegde overheden verder op zoek gaan naar manieren om de gezondheidszorg efficiënter te organiseren. Dat dit gebeurt beschouwen we als een ethische plicht. Daarnaast pleiten we voor een zorgvuldig taalgebruik bij politici. De terechte strijd tegen individueel misbruik van de gezondheidszorg, mag er niet toe leiden hele bevolkingsgroepen als profiteurs van het systeem te stigmatiseren. Politici moeten ernaar streven het draagvlak voor solidariteit te vergroten en te versterken, onder andere door compassie en solidariteit in beleidsplannen mee in rekening te brengen. Ten slotte pleit JONGCD&V voor een substantiële stijging van ten minste 250 miljoen euro van het jaarlijkse budget voor preventieve gezondheidszorg. Zo vermijden we de grote kost van ongezond gedrag op latere leeftijd en versterken we mensen om mee verantwoordelijkheid op te nemen voor gezondheid en gezondheidszorg.

 

Bron: Congres Ethica (2016)
 

 

 Europees minimumloon

 

JONGCD&V staat voor een socialer Europa waarin een minimumloon voor werknemers gegarandeerd is. De EU moet de lidstaten ertoe aanzetten een minimumloon in te voeren dat overeenkomt met de armoedegrens in het betreffende land.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 EHBO in onderwijs

 

Een EHBO-basisopleiding in het secundair onderwijs lijkt ons aangewezen (minstens reanimeren, ook opnemen in de eindtermen).

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

  

Europa op twee snelheden

 

Die bevoegdheden als fiscaliteit, sociale programma’s (arbeidsmarkt en welzijn), defensie en inlichtingendiensten willen delen om op die manier solidariteit tussen hen en hun burgers te versterken.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)