Werk

Uitkeringen

 

Het verschil tussen werken en niet werken mag niet kleiner worden. Uitkeringen moeten voldoende degressief zijn en we moeten de uitkeringsgerechtigden voldoende responsabiliseren.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

Jongerenwerkloosheid

 

JONGCD&V wil dat alle EU-lidstaten van het bestrijden van jeugdwerkloosheid en het investeren in kwaliteitsvolle jobs voor jongeren een prioriteit maken. De EU moet ondersteunend optreden door jongeren blijvend als doelgroep op te nemen in het Europees Sociaal Fonds.

Jongeren mogen op de arbeidsmarkt niet gediscrimineerd worden. De lidstaten en de EU moeten erop toezien dat zij onder gelijkwaardige voorwaarden kunnen werken als hun oudere collega’s. Bovendien is JONGCD&V voorstander van een Europese standaard voor stages, die buiten of na de studies plaatsvinden. Dergelijke stages moeten minimaal een kostendekkende vergoeding omvatten.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

  

Sociale fraude/dumping

 

JONGCD&V pleit voor een consequente en efficiënte aanpak van sociale fraude, die ervoor zorgt dat het principe van vrij verkeer van personen en diensten niet als oneerlijke concurrentie wordt ervaren.

·         Wij zijn voorstander van de verplichte invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor de lonen van alle onderaannemers in elke lidstaat.

·         Boetes voor vastgestelde overtredingen moeten onmiddellijk geïnd kunnen worden, vergelijkbaar met de directe inning van boetes bij verkeersovertredingen.

·         Wij pleiten voor een verplichte en vlotte uitwisseling van sociale gegevens tussen de lidstaten door middel van een centrale Europese databank.

·         Bij detachering moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden in het land van effectieve tewerkstelling, met een verrekening tussen de betroffen lidstaten.

 

Bron: NR Europa (2014)
 

 

 Verplichte stages in master

 

JONGCD&V wil jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt geven door hun ervaring tijdens de opleidingen te vergroten via stages. Hiervoor moeten alle masteropleidingen een uitgebreide stageplicht bevatten.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

 Oriëntatiedagen in het middelbaar onderwijs

 

JONGCD&V is voorstander van oriënterende stagedagen in alle richtingen van het middelbaar onderwijs, ASO inbegrepen.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

  

Duaal leren

 

JONGCD&V stelt voor dat, in arbeidsmarktgerichte opleidingen, nieuwe onderwijssystemen zoals het duale systeem aangemoedigd worden om de jeugdwerkloosheid te verlagen.

 

Bron: NR Jeugd (2016)
 

 

 Vrijwilligersvergoeding

 

Een werkzoekende moet actief blijven zoeken naar werk. Kan een minimale onkostenvergoeding voor bewezen kosten krijgen; maar geen vrijwilligersvergoeding ontvangen.

 

Bron: NR WIJ-Congres
 

 

 Praktijktesten op de arbeidsmarkt

 

Een krachtig antidiscriminatiebeleid is dan ook een absolute must. Praktijktesten maken hier essentieel deel van uit.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

 Privé-investeringen in onderwijs

 

We willen investeringen vanuit de private sector in scholen ondersteunen, waarbij cursussen kunnen worden aangeboden die meer aansluiten op de arbeidsmarkt. Zo halen we de grenzen tussen arbeidsmarkt en het onderwijs weg. We blijven wel waakzaam voor sluipende commercialisering en privatisering.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

 Eenheidsstatuut

 

De arbeids- en sociale zekerheidsvoorwaarden van de verschillende socioprofessionele groepen moeten maximaal naar elkaar toegroeien, tot een gezamenlijk, volwaardig statuut voor ambtenaren en werknemers tegen 2020.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

 Europa op twee snelheden

 

Die bevoegdheden als fiscaliteit, sociale programma’s (arbeidsmarkt en welzijn), defensie en inlichtingendiensten willen delen om op die manier solidariteit tussen hen en hun burgers te versterken.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)