Wonen

 • JONGCD&V wil de mogelijkheden van een gesplitste aankoop van een
  eigendom onderzoeken en verder faciliteren.
 • JONGCD&V vraagt dat er meer trajecten en begeleiding voorzien worden
  voor ouderen die kleiner willen gaan wonen maar deze financiële opgave
  moeilijk vinden. Dit geeft een positief effect op woningmarkt en bespaart ruimte.
 • JONGCD&V eist dat lokale besturen die hun Bindend Sociaal Objectief
  (wettelijk minimum aantal sociale woningen) systematisch niet halen niet alleen
  intensieve begeleiding, maar ook sancties opgelegd krijgen.
 • JONGCD&V vraagt dat huisjesmelkers strenger aangepakt en belast worden.
  Verhuurders die hardnekkig nalatig zijn in het verduurzamen, degelijk
  onderhouden of isoleren van hun woningen, zullen een deel van hun
  huurinkomsten moeten afstaan.
 • JONGCD&V vraagt dat politiediensten sneller de toelating krijgen een
  kraakpand te betreden, zodat er kordater kan opgetreden worden tegen
  krakers.

bron: 'De 100'-Congres (2023)

Private huurmarkt/ Centraal Huurwaarborgfonds

 

JONGCD&V wil de positie van mensen in armoede op de private huurmarkt versterken door de oprichting van een Centraal Huurwaarborgfonds.

 

Bron: Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Verkaveling

 

JONGCD&V pleit voor een herdenking van het huidige verkavelingsbeleid waarbij aandacht wordt besteed aan de sociale en culturele versterking van dorpskernen met alle bijbehorende nutsvoorzieningen. JONGCD&V vraagt om de focus te leggen op "inbreiding" van de bestaande woonkernen, namelijk door een efficiënt gebruik van leegstaande panden en onbebouwde gronden. Hierbij kan hoogbouw een belangrijke meerwaarde en nieuwe dimensie bieden voor het karakter van bepaalde kernen. Dit ook om de bestaande open ruimte te behouden en waar nodig te versterken. Verdere lintbebouwing moet dan ook worden tegengegaan en waar mogelijk worden teruggeschroefd.

 

JONGCD&V wil hiernaast het aantal woonpercelen vergroten door het herverkavelen van grotere percelen binnen woonkernen te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen bestaande woongebieden efficiënter worden bebouwd en kan de overgebleven ruimte buiten de woonkernen worden gespaard voor andere ruimtelijke functies (natuur, landbouw, industrie).

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

  

Energierenovatie

 

JONGCD&V pleit voor een grondige energierenovatie van ons verouderde woningenbestand. Een rationalisatie van de bestaande energiepremies en een betere sensibilisering van burgers moet leiden tot een geloofwaardige realisatie van het renovatiepact en een revolutionaire verbetering van de energieprestatie van het bestaande woningpatrimonium. Een energiezuinige renovatie mag niet fiscaal bestraft worden. Anderzijds moeten budgetten voor energieleningen aan kansarme doelgroepen worden opgetrokken naar een geloofwaardig niveau.

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 LEZ

 

JONGCD&V wil op korte termijn een lage emissiezone invoeren in stadskernen. Daarnaast wil JONGCD&V tegen 2025 klassieke (niet-hybride) verbrandingsmotoren in stadskernen verbieden. Om personen- en goederenvervoer via CNG en elektrische voertuigen te stimuleren moet de overheid meer inzetten op de versnelde uitrol van snel-laadpalen en CNG-tankinfrastructuur.

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Lobbenstad

 

JONGCD&V wil dat het principe van de lobbenstad op theoretisch niveau wordt onderzocht bij de ruimtelijke planning van Brussel en de Vlaamse centrumsteden. In een lobbenstad dringen de blauwgroene vingers (natuur) door tot bij het centrum van de stad. Hierdoor worden steden actiever geventileerd en blijft het groen maximaal bereikbaar voor alle inwoners.

 

Bron: Klimaat & Duurzaamheid (2015)
 

 

 Wooninbreiding

 

We pleiten voor een wooninbreiding, die samengaat met de vergroening van de openbare ruimte. De ondergrens van die groene ruimte ligt op 20%.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

  

Prijsafspraken

 

Om concurrentie tussen immobiliënkantoren aan te moedigen, pleit CD&V ervoor dat elke makelaar ongebonden eigen prijs mag zetten bij verkoop van immoprojecten en er strenger wordt opgetreden tegen eventuele prijsafspraken

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

 

Lintbebouwing

 

JONGCD&V pleit voor verbod op verdere lintbebouwing.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)