Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 1. JONGCD&V vraagt de opkomstplicht voor het lokaal en provinciaal niveau te herstellen.
 2. JONGCD&V pleit ervoor dat de gouverneur niet langer benoemd of afgezet wordt door de Vlaamse Regering, maar dat deze met meerderheid van de stemmen verkozen wordt door het Vlaams Parlement.
 3. JONGCD&V pleit voor de herinvoering van het zogenaamde ‘panacheren’ op lokaal niveau: een kiezer kan voortaan stemmen voor kandidaten van verschillende partijen.
 4. JONGCD&V pleit voor een gedeeltelijke federale kieskring waardoor de grendelgrondwet en alarmbelprocedures kunnen verdwijnen.
 5. JONGCD&V gelooft niet in deliberatieve organen gebaseerd op lotingen of andere experimenten gestoeld op willekeur of toeval. Democratische vernieuwing moet respect hebben voor de democratische traditie van vertegenwoordiging en brede participatie in verkiezingen.
 6. JONGCD&V pleit voor een grote staatshervorming, waarbij de focus ligt op een gezonde begroting, een modernisering van het Rijnlandmodel en de sociale zekerheid (denk aan pensioenen, uitkeringen...). Concreet pleit JONGCD&V voor een responsabilisering van elk bestuursniveau en een grotere fiscale autonomie voor de deelstaten.
 7. JONGCD&V pleit voor de volledige regionalisering van arbeidsmarkt en gezondheidszorg.
 8. JONGCD&V pleit voor de Senaat als de ontmoetingsplaats van de deelstaten. De homogene bevoegdheden binnen de deelstaten spiegelen zich in de werkzaamheden van de Senaat.
 9. Omwille van nabijheid, gedragenheid en het gevoel van verbondenheid die gepaard gaan met de lokale identiteit, verzet JONGCD&V zich tegen het opleggen van verplichte fusies.
 10. De volksvertegenwoordiging, de wetgevende macht, als vertegenwoordigers van de burgers, vormt het kloppende hart van de democratie. JONGCD&V wil de wetgevende macht herwaarderen en meer vrijheid geven. Zogenaamde ‘zwijgakkoorden’ of volgzaamheid aan de regering of partijen zijn vandaag te veel de regel.
 11. Het statuut van parlementsleden moet transparanter worden en beter aansluiten bij de andere soorten statuten. De onbelaste onkostenvergoeding moet afgeschaft worden.
 12. We maken komaf met het huidige systeem van de uittredingsvergoedingen. Deze moeten omgezet worden naar een systeem van een opzegregeling. Een parlementslid dat ermee stopt, heeft in het nieuwe systeem dan wel recht op een werkloosheidsuitkering.
 13. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het recht op een extra parlementair medewerker van een persoon die niet langer deel uitmaakt van een regering en terug een parlementair mandaat opneemt.
 14. JONGCD&V pleit voor een verlaging van de partijdotaties, en baseert de verdeelsleutel op basis van de percentages die partijen behalen bij de regionale en federale verkiezingen, waarbij een partij minstens 2% moet halen om aanspraak te maken op financiering.
 15. JONGCD&V pleit ervoor dat er geen samenvallende verkiezingen worden georganiseerd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
 16. JONGCD&V pleit voor het inrichten van een parlementaire hearing voor ministers die ingezworen willen worden, naar analogie met het systeem van de EU. De kandidaat-minister verschijnt voor de parlementaire commissies van haar of zijn toegekende portefeuille. Wanneer een ministerpost meerdere commissies betreft, vindt er een gezamenlijke hoorzitting plaats. De parlementsleden van de commissie ondervragen de kandidaat-minister en testen op haar of zijn algemene competentie als de geschiktheid voor de portefeuille.
 17. JONGCD&V pleit voor een duidelijke tijdstabel bij de regeringsvorming. Indien negen maanden na de verkiezingen geen regering het vertrouwen heeft gekregen in het parlement, wordt naar Brussels model een afspiegelingsregering voorgelegd aan het parlement, indien deze afspiegelingsregering geen meerderheid bekomt worden automatisch nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 18. JONGCD&V pleit voor invoeren het verkiezen van de voorzitter uit de oppositie van de Kamer, het Vlaams Parlement en de senaat zodat deze ten volle de belangen van de volksvertegenwoordigers kan bewaken. Elke oppositiepartij schuift hiervoor een kandidaat naar voren.
 19. JONGCD&V pleit voor transparantie in partij uitgaven. Partijen zijn verplicht om jaarlijks te publiceren hoe ze hun dotatie besteden met duidelijk overzicht welk aandeel gaat naar social media, studiedienst, personeel, …
 20. JONGCD&V pleit om volksvertegenwoordigers een duidelijk statuut te geven. Momenteel is het sociale en juridische statuut van parlementsleden niet duidelijk, waardoor onzekerheid over de functie bestaat. Met het invoeren van een gedegen sociaal statuut, kunnen bijzondere privileges zoals de onbelaste onkostenvergoeding en de uittredingsvergoeding ook uitgefaseerd worden.

Gerelateerde standpunten