Veiligheid

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

1.1 Binnenlandse veiligheid en politie

 1. JONGCD&V pleit voor een grondige politiehervorming waarbij het aantal politiezones verkleind wordt en de grootte van de politiezones waar nodig uitgebreid wordt en waarbij de nabijheid gewaarborgd wordt door wijkkantoren.
 2. JONGCD&V pleit voor een eengemaakte politiezone in het gebied Brussel-Hoofdstad.
 3. JONGCD&V pleit voor een grondige politiehervorming waarbij de taken tussen de lokale en federale politie herverdeeld worden met oog op efficiëntie en met het oog op het versterken van de nabijheidspolitie.
 4. JONGCD&V vraagt een herziening van de financiering van de politie die meer objectief en transparant moet zijn dan het huidige systeem, met het nodige respect voor het subsidiariteitsprincipe. De financiering door de verschillende overheden en hun recht om de werking van de politie te bepalen, moet verlopen volgens het principe ‘wie bepaalt betaalt en wie betaalt bepaalt’.
 5. Voor JONGCD&V is het absoluut noodzakelijk dat de politie ook digitaal nabij is. Wij vragen dat burgers digitaal toegang krijgen tot de status van zijn lopende dossiers bij de politie. En dit zijn lopende dossiers bij de politie via een toegankelijk kanaal. Dit moet mogelijk zijn bij alle soorten van misdrijven.
 6. JONGCD&V vraagt dat de structurele inzet van paarden door de politie afgebouwd wordt, te bekijken in welke situaties ordehandhaving te paard nog wenselijk is.
 7. JONGCD&V vraagt een snelle hervorming van de politieopleiding. De opleiding moet meer uniform worden, uitgebreid worden tot drie jaar voor inspecteurs, erkend worden binnen het Bolognadecreet en ruimte bieden aan de ontwikkeling van de nodige kennis, expertise, operationele vaardigheden en psychologische vaardigheden.
 8. JONGCD&V pleit om de selectieprocedure voor de opleiding tot politieagent te versnellen.

1.2 Binnenlandse veiligheid en justitie

 1. JONGCD&V pleit ervoor dat lokale besturen alle nodige juridische tools krijgen om de uitwassen van ondermijnende criminaliteit op hun grondgebied te vermijden en te bestrijden. Dit gebeurt uiteraard in respect voor de eigenheid van het strafrecht en respecteert het onderscheid met administratief recht.
 2. JONGCD&V pleit voor een restrictieve invulling op beperkingen op het recht van vrije meningsuiting. De kwalificatie van oproepen tot geweld moeten strikt geïnterpreteerd worden en effectief om geweld gaan. Het zich negatief uitlaten over een groep of persoon is vaak ongepast of soms immoreel, maar dit bestrijden is geen taak voor het strafrecht.
 3. JONGCD&V pleit voor een eengemaakt, algemeen Vlaams administratief rechtscollege om tot een snellere, toegankelijkere en meer doeltreffende rechtsbescherming te komen.
 4. JONGCD&V steunt de voorstellen voor de verhoging van de minimumstraffen voor slagen en verwondingen tegen stewards, hulpverleners en veiligheidsdiensten bij evenementen en ondersteunt gelijkaardige initiatieven naar de toekomst toe.
 5. JONGCD&V verwelkomt steunt alle genomen wettelijke initiatieven voor een strenger seksueel strafrecht met een bijzonder krachtig optreden tegen alle vormen van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. JONGCD&V roept op om het seksueel strafrecht te blijven updaten in functie van het ook adequaat kunnen bestraffen van digitaal seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. JONGCD&V pleit voor gelijkwaardige behandeling op basis van gender en andere persoonskenmerken bij het aangeven van seksueel geweld en het verlagen van de stigmatisering daaromtrent.
 7. JONGCD&V pleit voor een onafhankelijk meldpunt voor defensie om grensoverschrijdend gedrag (inclusief pestgedrag) aan te pakken zodat doorgroeimogelijkheden bij defensie niet langer een probleem vormen voor het slachtoffer wanneer hij hier melding van maakt.

Gerelateerde standpunten