Onderwijs

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 1. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van de vaste benoemingen in het onderwijs.
 2. JONGCD&V pleit voor een uitbreiding van het duaal lesgeven.
 3. Vanuit een hecht partnerschap en een structurele samenwerking tussen scholen en (lokale) werkgevers, ontwikkelen we werkplekleren in sterke, levensechte leeromgevingen, als onderdeel van de duale en van de niet-duale leerweg.
 4. JONGCD&V pleit voor de hervorming van de educatieve master waarbij pedagogische vorming zwaarder doorweegt dan theoretische keuzevakken.
 5. De structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs moet een halt toegeroepen worden. JONGCD&V pleit voor een volledige en blijvende indexering van de werkingsmiddelen en vraagt om klikmiddelen niet meer over te slaan.
 6. De grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs kent in België een ruime vrijheid toe aan de school voor de invulling van het pedagogisch project. Zo mag een school of scholenkoepel zelf bepalen in welke mate zij religieuze symbolen toelaat binnen de schoolcontext. JONGCD&V is tegen een algemeen opgelegd verbod van levensbeschouwelijke tekens. Wij hebben vertrouwen in de scholen en scholenkoepels om hierin zelf een beslissing te nemen.
 7. JONGCD&V pleit voor het meenemen van anciënniteit tot 30 jaar voor zij-instromers in het lerarenkorps.
 8. JONGCD&V pleit om lerarenteams en schoolbesturen te versterken waardoor ze het eigenaarschap van hun leerplannen in handen nemen. 
 9. JONGCD&V pleit ervoor dat er een ethische code opgesteld wordt met alle relevante partners. Iedere externe organisatie die pedagogische diensten of materiaal aanlevert dient deze ethische code na te leven. 
 10. JONGCD&V pleit voor een grotere diversiteit van leerkrachten in het onderwijs. De lerarenopleidingen dienen gerichte acties te voeren om deze leerkrachten-in-spe aan te trekken. De overheid kan rolmodellen en ambassadeurs aanstellen. 
 11. JONGCD&V pleit ervoor om het bestuurlijk vermogen van scholen te vergroten. Ten eerste moet er een groter budget komen om het hoofd te bieden aan pedagogische en administratieve taken. Ten tweede dient er een groter budget te zijn voor professionaliseringstrajecten voor schooldirecteurs en toekomstige schooldirecteurs. Tot slot moet er een garantie komen dat regelgeving voor het nieuwe schooljaar ten laatste in maart van het voorgaande schooljaar gepubliceerd is. Scholen moeten meer zeggenschap krijgen over de besteding van de middelen die de overheid hen toekent. 
 12. JONGCD&V pleit voor het herzien van de vaste benoeming, ten voordele van startende leerkrachten en het versterken van de capaciteit van directeurs om een grondig personeelsbeleid te voeren.  
 13. JONGCD&V pleit voor een graduele invoering van niet-bindende ijkingstoetsen, voorafgaand aan alle opleidingen aan het hoger onderwijs. 
 14. JONGCD&V verzet zich tegen verdoken besparingen a.h.v. begrotingstechnische kunstgrepen in het onderwijs. Zo mogen er in het hoger onderwijs nooit nog ‘kliks’ worden overgeslagen, mag in het leerplichtonderwijs geen niet-indexatie van de werkingsmiddelen meer plaatsvinden, en moet het aanwendingspercentage van de scholen terug naar 100%.

Gerelateerde standpunten